Λειτουργία ποπ στο Python

Ποια είναι η ποπ λειτουργία;

Η μέθοδος pop () αφαιρεί και επιστρέφει το τελευταίο στοιχείο από μια λίστα. Υπάρχει μια προαιρετική παράμετρος που είναι ο δείκτης του στοιχείου που πρέπει να αφαιρεθεί από τη λίστα. Εάν δεν έχει καθοριστεί ευρετήριο, το a.pop () αφαιρεί και επιστρέφει το τελευταίο στοιχείο στη λίστα. Εάν το ευρετήριο που μεταβιβάστηκε στη μέθοδο pop () δεν βρίσκεται στο εύρος, ρίχνει IndexError: pop index εκτός εύρους.

Παράδειγμα χρήσης

cities = ['New York', 'Dallas', 'San Antonio', 'Houston', 'San Francisco']; print "City popped is : ", cities.pop() print "City at index 2 is : ", cities.pop(2)

Παραγωγή

City popped is : San Francisco City at index 2 is : San Antonio

Βασική λειτουργικότητα στοίβας

Η pop()μέθοδος χρησιμοποιείται συχνά σε συνδυασμό με append()την εφαρμογή βασικών λειτουργιών στοίβας σε μια εφαρμογή Python.

stack = [] for i in range(5): stack.append(i) while len(stack): print(stack.pop())

Περισσότερες πληροφορίες:

Η επίσημη τεκμηρίωση pop()μπορείτε να βρείτε εδώ