Πώς και γιατί να χρησιμοποιήσετε τον λειτουργικό προγραμματισμό σε σύγχρονο JavaScript

Σε αυτό το άρθρο, θα κατανοήσετε σε βάθος τον λειτουργικό προγραμματισμό και τα οφέλη του.

Εισαγωγή στον λειτουργικό προγραμματισμό

Ο λειτουργικός προγραμματισμός (FP) είναι ένας τύπος παραδείγματος ή μοτίβου στην επιστήμη των υπολογιστών. Όλα γίνονται με τη βοήθεια λειτουργιών στο FP και τα βασικά δομικά στοιχεία είναι μόνο λειτουργίες.

Οι γλώσσες προγραμματισμού που υποστηρίζουν καθαρά λειτουργικό προγραμματισμό είναι -

 1. Χάσσελ
 2. Κλείσιμο
 3. Σκάλα
 4. SQL

Μερικές από τις γλώσσες προγραμματισμού που υποστηρίζουν λειτουργικό προγραμματισμό καθώς και άλλα παραδείγματα προγραμματισμού είναι -

 1. Πύθων
 2. Javascript
 3. C ++
 4. Ρουμπίνι

Δεδομένου ότι το όνομα λέει λειτουργικό, οι περισσότεροι προγραμματιστές σκέφτονται τις μαθηματικές συναρτήσεις. Αυτό δεν συμβαίνει με το FP. Είναι απλώς μια αφαίρεση για την επίλυση σύνθετων προβλημάτων πραγματικού κόσμου με εύκολο και αποτελεσματικό τρόπο.

Πριν από την αντικειμενοστρεφή περίοδο προγραμματισμού, η βιομηχανία λογισμικού εξαρτάται πλήρως από τον λειτουργικό προγραμματισμό. Αυτό το παράδειγμα συγκλόνισε τη βιομηχανία λογισμικού για μερικές δεκαετίες. Υπάρχουν ορισμένα ζητήματα με τον λειτουργικό προγραμματισμό και γι 'αυτό μεταφέρθηκαν σε αντικειμενοστρεφές πρότυπο. Τα ζητήματα με το FP θα συζητηθούν αργότερα σε αυτό το άρθρο.

Αυτό αφορά στην εισαγωγή του λειτουργικού προγραμματισμού. Τώρα, πρώτα απ 'όλα, πρέπει να μάθουμε τι είναι μια συνάρτηση.

Λειτουργίες

Πριν αποκαλύψω τον πραγματικό ορισμό, θέλω να εξηγήσω μια κατάσταση για να μάθω πού να χρησιμοποιήσω πραγματικά το FP. Ας υποθέσουμε ότι γράφετε κώδικα για να δημιουργήσετε μια εφαρμογή. Στο αναπτυξιακό σας ταξίδι, θέλετε να επαναχρησιμοποιήσετε τον κωδικό μερικών γραμμών (100) σε διαφορετικά μέρη. Για την εφαρμογή σας, οι λειτουργίες είναι χρήσιμες. Μπορούμε να γράψουμε συναρτήσεις σε ένα μέρος και θα έχουμε τη δυνατότητα πρόσβασης σε αυτές τις λειτουργίες από οπουδήποτε στο πρόγραμμα. Ο λειτουργικός προγραμματισμός έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά -

 1. Μειώνει τον πλεονασμό κώδικα.
 2. Βελτιώνει την αρθρωτότητα.
 3. Μας βοηθά να λύσουμε πολύπλοκα προβλήματα.
 4. Αυξάνει τη συντηρησιμότητα.

Ας δούμε τον πραγματικό ορισμό μιας συνάρτησης:

Η συνάρτηση είναι ένα καθορισμένο μπλοκ κώδικα που χρησιμοποιείται για την εκτέλεση μιας συγκεκριμένης εργασίας στο πρόγραμμα.

Οι πιο δημοφιλείς τύποι λειτουργιών είναι -

 1. Γενικές λειτουργίες
 2. Λειτουργίες βέλους
 3. Ανώνυμες συναρτήσεις

Γενικές λειτουργίες

Οι γενικές λειτουργίες δεν είναι τίποτα άλλο από τις λειτουργίες που χρησιμοποιούνται συχνά από τον προγραμματιστή για την εκτέλεση μιας συγκεκριμένης εργασίας. Η σύνταξη που δηλώνει μια γενική συνάρτηση στο Javascript είναι:

function functionName(parameters) { // code to be executed}

function - Είναι μια λέξη-κλειδί που είναι απαραίτητη για τη δήλωση μιας συνάρτησης.

functionName - Μπορεί να ονομαστεί με βάση τη συνάρτηση.

παράμετροι - Μπορούμε να μεταφέρουμε οποιονδήποτε αριθμό παραμέτρων σε μια συνάρτηση

Οι δηλωμένες συναρτήσεις δεν εκτελούνται αμέσως. Αποθηκεύονται για μελλοντική χρήση και θα εκτελεστούν αργότερα, όταν κληθούν (ζητηθεί).

Πρέπει να καλέσουμε τη συνάρτηση όταν θέλουμε να εκτελέσουμε αυτό το κομμάτι κώδικα που επιστρέφεται μέσα σε μια συνάρτηση.

Οι γενικές λειτουργίες ταξινομούνται ως εξής -

Λειτουργίες χωρίς επιχειρήματα

Δεν χρειάζεται να μεταφέρουμε ορίσματα στη συνάρτηση.

// Function Declaration
function sayHello(){ alert('Hello...!');}
// Calling the functionsayHello()

Όταν καλούμε τη συνάρτηση να λέμε Hello (), θα παράγει το μήνυμα ειδοποίησης ως Hello.

Λειτουργίες επιχειρημάτων

Σε αυτόν τον τύπο συναρτήσεων, θα τους μεταβιβάσουμε επιχειρήματα.

Παράδειγμα

// Declaring a Function
function add(num1, num2){ return num1 + num2;}
// Function Call
var result = add(7, 11);
console.log(result);

Τα ορίσματα που περνούν κατά τη δήλωση μιας συνάρτησης δηλαδή (num1, num2) καλούνται ως τυπικές παράμετροι.

Τα ορίσματα που περνούν κατά την κλήση μιας συνάρτησης δηλαδή (7, 11) καλούνται ως Πραγματικές παράμετροι.

Μια συνάρτηση συνήθως επιστρέφει κάποια τιμή και για να επιστρέψουμε αυτήν την τιμή πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη λέξη-κλειδί επιστροφής . Όταν μια συνάρτηση επιστρέφει κάποια τιμή, σημαίνει ότι δεν εκτυπώνει καμία έξοδο για εμάς, αλλά επιστρέφει την τελική έξοδο. Είναι δική μας ευθύνη να εκτυπώσουμε αυτό το αποτέλεσμα. Στο παραπάνω πρόγραμμα, η συνάρτηση επιστρέφει την τιμή και μεταφέρω αυτήν την τιμή σε ένα μεταβλητό όνομα «αποτέλεσμα». Τώρα η συνάρτηση θα μεταβιβάσει το αποτέλεσμα στη μεταβλητή «αποτέλεσμα».

Η ειδικότητα των λειτουργιών Javascript

Εάν περάσετε περισσότερα ορίσματα από τον δηλωμένο αριθμό, τότε δεν θα λάβετε κανένα σφάλμα. Αλλά σε άλλες γλώσσες προγραμματισμού όπως Python, C, C ++, Java κ.λπ. ... θα λάβουμε ένα σφάλμα. Η Javascript θα εξετάσει με βάση τις απαιτήσεις τους.

Παράδειγμα

// Calling the function with more number of arguments than the declared number
var result1 = add(2, 4, 6);console.log(result1);
var result2 = add(2);console.log(result2);

Παραγωγή

Εάν περάσετε λιγότερα ορίσματα από τον δηλωμένο αριθμό, τότε επίσης δεν θα λάβουμε κανένα σφάλμα. Αλλά δεν μπορούμε να προβλέψουμε την έξοδο του προγράμματος γιατί, βάσει της λειτουργικότητας της λειτουργίας σας, η έξοδος θα παραχθεί.

Λειτουργία μεταβλητού επιχειρήματος

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα των συναρτήσεων Javascript είναι ότι μπορούμε να μεταβιβάσουμε οποιοδήποτε όρισμα στη συνάρτηση. Αυτή η δυνατότητα βοηθά τους προγραμματιστές να εργάζονται πιο αποτελεσματικά με συνεπή τρόπο.

Παράδειγμα

// Creating a function to calculate sum of all argument numbers
function sumAll(){
let sum = 0;
for(let i=0;i
  
return sum;
}
// Calling the sumAll function
sumAll();
sumAll(1,2,3,12,134,3234,4233,12,3243);

Output

This is all about general functions that are used to perform our complex task in a simple manner. Now let’s discuss some advanced functions introduced in ES6 called Arrow Functions.

Arrow Functions

An arrow function expression is a syntactically compact alternative to a regular function expression. It doesn’t have its own bindings to the this, super, arguments or new.target keywords. Arrow function expressions are ill-suited as methods. They cannot be used as constructors.

One of the most loved features in Es6 are Arrow functions. This arrow function helps developers time and simplify function scope.

The syntax for the arrow function is:

const functionName = (parameters) => { // code to be executed}
 (OR)
var functionName = (parameters) => { // code to be executed}
 (OR)
let functionName = (parameters) => { // code to be executed}

Examples for Arrow Functions

Eg 1

Creating an Arrow function to say a welcome message to the users.

// Creating a Welcome function
let sayHello = () => { return 'Welcome to Javascript World...!';}
// Calling the function
console.log(sayHello())

Output

Eg 2

In this example, we are creating an Arrow function to generate the greatest of all numbers that are passed as an argument.

let maxNumber = (a,b,c,d) => {
 if(a > b && a > c && a > d) return a; else if(b > a && b > c && b>d) return b; else if(c > a && c > b && c > d) return c; else return d;}
// Calling the function
console.log(maxNumber(1,2,4,3));

Output:

Combination of Variable Arguments with Arrow Functions

Since we are working with an arrow function, it doesn’t support the arguments array by default like general function. It is our responsibility to declare explicitly that it supports the variable number of arguments

Eg 3

let varArgSum = (...args) => { let sum = 0;
 for(let i=0;i
   
return sum;
}
// Calling the Function
console.log(varArgSum());
console.log(varArgSum(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10));

Output

This is how we can combine a variable number of arguments with arrow functions. Now let’s discuss Anonymous functions in JavaScript.

Anonymous Functions

An anonymous function is simply a function with no name. The purpose of using anonymous function is to perform a certain task and that task is no longer required to program. Generally, anonymous functions are declared dynamically at run time.

Anonymous functions are called only once in a program.

Example:

// Working with an Anonymous function
var a = 10; // Global Scope Variable.
// creating a function(function() {
 console.log("welcome to the world of Anonymous function");
 var b = 20; // b is a local scope variable.
 var c = a+b; // c is a local scope variable //a can be used because it is in the global scope
 console.log("Addition of two numbers value is: "+c);})();

Output

This is the concept of anonymous functions. I think I explained it in a simple and easy way.

Higher Order Functions

A higher-order function is a function that takes functions as an argument or that returns another function as a result.

The best example of higher-order functions in Javascript is that of Array.map(), Array.reduce(), Array.filter().

Example 1: Array.map()

// working with Array.map()
let myNumberArray = [4,9,16,25,36,49];
let mySquareRootArray = myNumberArray.map(Math.sqrt);
console.log(mySquareRootArray);

Output

Example 2: Array.reduce()

// working with Array.reduce()
let someRandomNumbers = [24,1,23,78,93,47,86];
function getSum(total, num){ return total + num;}
let newReducedResult = someRandomNumbers.reduce(getSum);
console.log(newReducedResult);

Output

Example 3: Array.filter()

// Working with array filter
let ages = [12,24,43,57,18,90,43,36,92,11,3,4,8,9,9,15,16,14];
function rightToVote(age){ return age >= 18;}
let votersArray = ages.filter(rightToVote);
console.log(votersArray);

Output

Recursion

This is one of the key topics in functional programming. The process in which a function calls directly or indirectly is called a recursive function. This concept of recursion is quite useful in solving algorithmic problems like the Towers of Hanoi, Pre-Order, Post-Order, In-Order, and some graph traversal problems.

Example

Let’s discuss a famous example: finding the factorial of a number using recursion. This can be done by calling the function directly from the program repeatedly. The logic for the program is

factorial(n) = factorial(n) * factorial(n - 1) * factorial(n - 2) * factorial(n - 3) * ….. * factorial(n - n);
// Finding the factorial of a number using Recursion
function factorial(num){ if(num == 0) return 1; else return num * factorial(num - 1);
}
// calling the function
console.log(factorial(3));
console.log(factorial(7));
console.log(factorial(0));

Output

Characteristics Of Functional Programming

The objective of any FP language is to mimic the use of mathematical concepts. However, the basic process of computation is different in functional programming. The major characteristics of functional programming are:

Data is immutable: The data which is present inside the functions are immutable. In Functional programming, we can easily create a new Data structure but we can’t modify the existing one.

Maintainability: Functional programming produces great maintainability for developers and programmers. We don’t need to worry about changes that are accidentally done outside the given function.

Modularity: This is one of the most important characteristics of functional programming. This helps us to break down a large project into simpler modules. These modules can be tested separately which helps you to reduce the time spent on unit testing and debugging.

Advantages Of Functional Programming

 1. It helps us to solve problems effectively in a simpler way.
 2. It improves modularity.
 3. It allows us to implement lambda calculus in our program to solve complex problems.
 4. Some programming languages support nested functions which improve maintainability of the code.
 5. It reduces complex problems into simple pieces.
 6. It improves the productivity of the developer.
 7. It helps us to debug the code quickly.

Disadvantages Of Functional Programming

 1. For beginners, it is difficult to understand. So it is not a beginner friendly paradigm approach for new programmers.
 2. Maintainance is difficult during the coding phase when the project size is large.
 3. Reusability in Functional programming is a tricky task for developers.

Conclusion

For some, it might be a completely new programming paradigm. I hope you will give it a chance in your programming journey. I think you’ll find your programs easier to read and debug.

This Functional programming concept might be tricky and tough for you. Even if you are a beginner, it will eventually become easier. Then you can enjoy the features of functional programming.

If you liked this article please share with your friends.

Hello busy people, I hope you had fun reading this post, and I hope you learned a lot here! This was my attempt to share what I’m learning.

I hope you saw something useful for you here. And see you next time!

Have fun! Keep learning new things and coding to solve problems.

Check out My Twitter, Github, and Facebook.