Καλύτερα παραδείγματα κώδικα Python

Η Python είναι μια γλώσσα προγραμματισμού γενικής χρήσης που είναι δυναμικά δακτυλογραφημένη, ερμηνευμένη και γνωστή για την εύκολη αναγνωσιμότητα με εξαιρετικές σχεδιαστικές αρχές.

Το freeCodeCamp έχει ένα από τα πιο δημοφιλή μαθήματα στο Python. Είναι εντελώς δωρεάν (και δεν έχει καν διαφημίσεις). Μπορείτε να το παρακολουθήσετε στο YouTube εδώ.

Παράδειγμα δομών δεδομένων Python

Εδώ μπορείτε να βρείτε μερικές γενικές πληροφορίες σχετικά με τους αριθμούς κινητής υποδιαστολής και τον τρόπο λειτουργίας τους στην Python.

Σχεδόν όλες οι υλοποιήσεις του Python ακολουθούν τις προδιαγραφές IEEE 754: Standard for Binary Floating-Point Arithmetic. Περισσότερες πληροφορίες βρίσκονται στον ιστότοπο IEEE.

Τα αντικείμενα επίπλευσης μπορούν να δημιουργηθούν με χρήση κυριολεκτικών κυμάτων:

>>> 3.14 3.14 >>> 314\. # Trailing zero(s) not required. 314.0 >>> .314 # Leading zero(s) not required. 0.314 >>> 3e0 3.0 >>> 3E0 # 'e' or 'E' can be used. 3.0 >>> 3e1 # Positive value after e moves the decimal to the right. 30.0 >>> 3e-1 # Negative value after e moves the decimal to the left. 0.3 >>> 3.14e+2 # '+' not required but can be used for exponent part. 314.0

Τα αριθμητικά γράμματα δεν περιέχουν ένα σημάδι, ωστόσο η δημιουργία αρνητικών αντικειμένων float είναι δυνατή προθέτοντας έναν unary -(μείον) χειριστή χωρίς κενό πριν από την κυριολεκτική:

>>> -3.141592653589793 -3.141592653589793 >>> type(-3.141592653589793) 

Ομοίως, τα θετικά float αντικείμενα μπορούν να προθεματοποιηθούν με έναν unary +(συν) τελεστή χωρίς κενό πριν από την κυριολεκτική. Συνήθως +παραλείπεται:

>>> +3.141592653589793 3.141592653589793

Σημειώστε ότι το αρχικό και το τελικό μηδέν είναι έγκυρα για κυριολεκτικά κυμαινόμενα σημεία.

Ομοίως, τα θετικά float αντικείμενα μπορούν να προθεματοποιηθούν με έναν unary +(συν) τελεστή χωρίς κενό πριν από την κυριολεκτική. Συνήθως +παραλείπεται:

>>> +3.141592653589793 3.141592653589793

Σημειώστε ότι το αρχικό και το τελικό μηδέν είναι έγκυρα για κυριολεκτικά κυμαινόμενα σημεία.

>>> 0.0 0.0 >>> 00.00 0.0 >>> 00100.00100 100.001 >>> 001e0010 # Same as 1e10 10000000000.0

Ο floatκατασκευαστής είναι ένας άλλος τρόπος δημιουργίας floatαντικειμένων.

Η δημιουργία floatαντικειμένων με κυριολεκτικά κυκλικά σημεία προτιμάται όταν είναι δυνατόν:

>>> a = 3.14 # Prefer floating point literal when possible. >>> type(a) >>> b = int(3.14) # Works but unnecessary. >>> type(b) 

Ωστόσο, ο κατασκευαστής πλωτήρα επιτρέπει τη δημιουργία αντικειμένων επίπλευσης από άλλους τύπους αριθμών:

>>> a = 4 >>> type(a) >>> print(a) 4 >>> b = float(4) >>> type(b) >>> print(b) 4.0 >>> float(400000000000000000000000000000000) 4e+32 >>> float(.00000000000000000000000000000004) 4e-32 >>> float(True) 1.0 >>> float(False) 0.0

Ο floatκατασκευαστής θα κατασκευάσει επίσης floatαντικείμενα από συμβολοσειρές που αντιπροσωπεύουν αριθμητικά γράμματα:

>>> float('1') 1.0 >>> float('.1') 0.1 >>> float('3.') 3.0 >>> float('1e-3') 0.001 >>> float('3.14') 3.14 >>> float('-.15e-2') -0.0015

Ο floatκατασκευαστής μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να κάνει αριθμητικές αναπαραστάσεις NaN(Not a Number), αρνητικές infinityκαι infinity(σημειώστε ότι οι συμβολοσειρές για αυτά είναι πεζά)

>>> float('nan') nan >>> float('inf') inf >>> float('-inf') -inf >>> float('infinity') inf >>> float('-infinity') -inf

Σύνθετοι αριθμοί

Οι σύνθετοι αριθμοί έχουν ένα πραγματικό και ένα φανταστικό μέρος, το καθένα αντιπροσωπεύεται από έναν αριθμό κινούμενου σημείου.

Το φανταστικό μέρος ενός σύνθετου αριθμού μπορεί να δημιουργηθεί χρησιμοποιώντας ένα φανταστικό γράμμα, αυτό έχει ως αποτέλεσμα έναν σύνθετο αριθμό με ένα πραγματικό μέρος 0.0:

>>> a = 3.5j >>> type(a) >>> print(a) 3.5j >>> a.real 0.0 >>> a.imag 3.5

Δεν υπάρχει κυριολεκτικά για τη δημιουργία ενός πολύπλοκου αριθμού με μη μηδενικά πραγματικά και φανταστικά μέρη. Για να δημιουργήσετε έναν σύνθετο αριθμό μη μηδενικού πραγματικού μέρους, προσθέστε ένα φανταστικό κυριολεκτικό σε έναν αριθμό κινητού σημείου:

>>> a = 1.1 + 3.5j >>> type(a) >>> print(a) (1.1+3.5j) >>> a.real 1.1 >>> a.imag 3.5

Ή χρησιμοποιήστε τον σύνθετο κατασκευαστή.

class complex([real[, imag]])

Τα ορίσματα που χρησιμοποιούνται για την κλήση του σύνθετου κατασκευαστή μπορεί να είναι αριθμητικού (συμπεριλαμβανομένου complex) τύπου για οποιαδήποτε από τις παραμέτρους:

>>> complex(1, 1) (1+1j) >>> complex(1j, 1j) (-1+1j) >>> complex(1.1, 3.5) (1.1+3.5j) >>> complex(1.1) (1.1+0j) >>> complex(0, 3.5) 3.5j

Το A stringμπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως επιχείρημα. Δεν επιτρέπεται δεύτερο όρισμα εάν μια συμβολοσειρά χρησιμοποιείται ως όρισμα

>>> complex("1.1+3.5j") (1.1+3.5j)

Παράδειγμα Python Bools

bool()είναι μια ενσωματωμένη συνάρτηση στο Python 3. Αυτή η συνάρτηση επιστρέφει μια τιμή Boolean, δηλαδή True ή False. Παίρνει ένα επιχείρημα, x.

Επιχειρήματα

Παίρνει ένα επιχείρημα, x. xμετατρέπεται χρησιμοποιώντας την τυπική διαδικασία δοκιμής αλήθειας

Αξία επιστροφής

Εάν xείναι λάθος ή παραλείπεται, αυτό επιστρέφει False. αλλιώς επιστρέφει True.

Δείγμα κώδικα

print(bool(4 > 2)) # Returns True as 4 is greater than 2 print(bool(4 < 2)) # Returns False as 4 is not less than 2 print(bool(4 == 4)) # Returns True as 4 is equal to 4 print(bool(4 != 4)) # Returns False as 4 is equal to 4 so inequality doesn't holds print(bool(4)) # Returns True as 4 is a non-zero value print(bool(-4)) # Returns True as -4 is a non-zero value print(bool(0)) # Returns False as it is a zero value print(bool('dskl')) # Returns True as the string is a non-zero value print(bool([1, 2, 3])) # Returns True as the list is a non-zero value print(bool((2,3,4))) # Returns True as tuple is a non-zero value print(bool([])) # Returns False as list is empty and equal to 0 according to truth value testing

Παράδειγμα χειριστών Python Bool

and, or,not

Έγγραφα Python - Boolean Operations

Αυτές είναι οι λειτουργίες Boolean, ταξινομημένες με αύξουσα προτεραιότητα:

OperationResultNotes x ή y εάν ​​x είναι ψευδές, τότε y, αλλιώς x (1) x και y εάν ​​x είναι ψευδές, τότε x, αλλιώς y (2) όχι x εάν x είναι ψευδές, τότε True, αλλιώς False (3).

Σημειώσεις:

 1. Αυτός είναι ένας τελεστής βραχυκυκλώματος, οπότε αξιολογεί το δεύτερο επιχείρημα μόνο εάν το πρώτο είναι Λάθος.
 2. Αυτός είναι ένας τελεστής βραχυκυκλώματος, οπότε αξιολογεί το δεύτερο όρισμα μόνο εάν το πρώτο είναι True.
 3. δεν έχει χαμηλότερη προτεραιότητα από τους τελεστές που δεν είναι Boolean, οπότε το a == b δεν ερμηνεύεται ως όχι (a == b) και το a == not b είναι ένα συντακτικό σφάλμα.

Παραδείγματα:

not:

>>> not True False >>> not False True

and:

>>> True and False # Short-circuited at first argument. False >>> False and True # Second argument is evaluated. False >>> True and True # Second argument is evaluated. True

or:

>>> True or False # Short-circuited at first argument. True >>> False or True # Second argument is evaluated. True >>> False or False # Second argument is evaluated. False

Παράδειγμα σταθερού Python

Τρεις ενσωματωμένες σταθερές που χρησιμοποιούνται συνήθως:

 • True: Η πραγματική τιμή του τύπου bool . Εργασίες για Trueαύξηση του SyntaxError .
 • False: Η λανθασμένη τιμή του τύπου bool . Εργασίες για Falseαύξηση του SyntaxError .
 • None: Η μοναδική τιμή του τύπου NoneType . Κανένα δεν χρησιμοποιείται συχνά για να αντιπροσωπεύει την απουσία μιας τιμής, όπως όταν τα προεπιλεγμένα ορίσματα δεν μεταβιβάζονται σε μια συνάρτηση. Εργασίες για Noneαύξηση του SyntaxError .

Άλλες ενσωματωμένες σταθερές:

 • NotImplemented: Ειδική αξία που πρέπει να επιστραφούν από τις δυαδικές ειδικές μεθόδους, όπως __eg__(), __add__(), __rsub__(), κλπ) για να υποδείξει ότι η λειτουργία δεν εφαρμόζεται σε σχέση με τον άλλο τύπο.
 • Ellipsis: Ειδική τιμή που χρησιμοποιείται κυρίως σε συνδυασμό με εκτεταμένη σύνταξη κοπής για τύπους δεδομένων κοντέινερ που καθορίζονται από το χρήστη.
 • __debug__: Αληθές αν η Python δεν ξεκίνησε με μια επιλογή -o.

Constants added by the site module. The site module (which is imported automatically during startup, except if the -S command-line option is given) adds several constants to the built-in namespace. They are useful for the interactive interpreter shell and should not be used in programs.

Objects that, when printed, print a message like “Use quit() or Ctrl-D (i.e. EOF) to exit”, and when called, raise SystemExit with the specified exit code:

 • quit(code=None)
 • exit(code=None)

Objects that, when printed, print a message like “Type license() to see the full license text”, and when called, display the corresponding text in a pager-like fashion (one screen at a time):

 • copyright
 • license
 • credits

Calling Python Function Example

A function definition statement does not execute the function. Executing (calling) a function is done by using the name of the function followed by parenthesis enclosing required arguments (if any).

>>> def say_hello(): ... print('Hello') ... >>> say_hello() Hello

The execution of a function introduces a new symbol table used for the local variables of the function. More precisely, all variable assignments in a function store the value in the local symbol table.

On the other hand, variable references first look in the local symbol table, then in the local symbol tables of enclosing functions, then in the global symbol table, and finally in the table of built-in names. Thus, global variables cannot be directly assigned a value within a function (unless named in a global statement), although they may be referenced.

>>> a = 1 >>> b = 10 >>> def fn(): ... print(a) # local a is not assigned, no enclosing function, global a referenced. ... b = 20 # local b is assigned in the local symbol table for the function. ... print(b) # local b is referenced. ... >>> fn() 1 20 >>> b # global b is not changed by the function call. 10

The actual parameters (arguments) to a function call are introduced in the local symbol table of the called function when it is called. In this way, arguments are passed using call by value (where the value is always an object reference, not the value of the object). When a function calls another function, a new local symbol table is created for that call.

>>> def greet(s): ... s = "Hello " + s # s in local symbol table is reassigned. ... print(s) ... >>> person = "Bob" >>> greet(person) Hello Bob >>> person # person used to call remains bound to original object, 'Bob'. 'Bob'

The arguments used to call a function cannot be reassigned by the function, but arguments that reference mutable objects can have their values changed:

>>> def fn(arg): ... arg.append(1) ... >>> a = [1, 2, 3] >>> fn(a) >>> a [1, 2, 3, 1]

Python Class Example

Classes provide a means of bundling data and functionality together. Creating a new class creates a new type of object, allowing new instances of that type to be made. Each class instance can have attributes attached to it for maintaining its state. Class instances can also have methods (defined by its class) for modifying its state.

Compared with other programming languages, Python’s class mechanism adds classes with a minimum of new syntax and semantics. It is a mixture of the class mechanisms found in C++.

Python classes provide all the standard features of Object Oriented Programming: the class inheritance mechanism allows multiple base classes, a derived class can override any methods of its base class or classes, and a method can call the method of a base class with the same name.

Objects can contain arbitrary amounts and kinds of data. As is true for modules, classes partake of the dynamic nature of Python: they are created at runtime, and can be modified further after creation.

Class Definition Syntax :

The simplest form of class definition looks like this:

class ClassName: ... ... ... 

Class Objects:

Class objects support two kinds of operations: attribute references and instantiation.

Attribute references use the standard syntax used for all attribute references in Python: obj.name. Valid attribute names are all the names that were in the class’s namespace when the class object was created. So, if the class definition looked like this:

class MyClass: """ A simple example class """ i = 12345 def f(self): return 'hello world'

Then MyClass.i and MyClass.f are valid attribute references, returning an integer and a function object, respectively. Class attributes can also be assigned to, so you can change the value of MyClass.i by assignment. __doc__ is also a valid attribute, returning the docstring belonging to the class: "A simple example class".

Class instantiation uses function notation. Just pretend that the class object is a parameterless function that returns a new instance of the class. For example (assuming the above class):

x = MyClass()

Creates a new instance of the class and assigns this object to the local variable x.

The instantiation operation (“calling” a class object) creates an empty object. Many classes like to create objects with instances customized to a specific initial state. Therefore a class may define a special method named init(), like this:

def __init__(self): self.data = []

When a class defines an __init__() method, class instantiation automatically invokes __init__() for the newly-created class instance. So in this example, a new, initialized instance can be obtained by:

x = MyClass()

Of course, the __init__() method may have arguments for greater flexibility. In that case, arguments given to the class instantiation operator are passed on to __init__(). For example,

class Complex: def __init__(self, realpart, imagpart): self.r = realpart self.i = imagpart ... x = Complex(3.0, -4.5) >>> x.r, x.i (3.0, -4.5)

Python Code Blocks and Indention Example

It is generally good practice for you not to mix tabs and spaces when coding in Python. Doing this can possibly cause a TabError, and your program will crash. Be consistent when you code - choose either to indent using tabs or spaces and follow your chosen convention throughout your program.

Code Blocks and Indentation

One of the most distinctive features of Python is its use of indentation to mark blocks of code. Consider the if-statement from our simple password-checking program:

if pwd == 'apple': print('Logging on ...') else: print('Incorrect password.') print('All done!')

The lines print(‘Logging on …’) and print(‘Incorrect password.’) are two separate code blocks. These happen to be only a single line long, but Python lets you write code blocks consisting of any number of statements.

To indicate a block of code in Python, you must indent each line of the block by the same amount. The two blocks of code in our example if-statement are both indented four spaces, which is a typical amount of indentation for Python.

In most other programming languages, indentation is used only to help make the code look pretty. But in Python, it is required for indicating what block of code a statement belongs to. For instance, the final print(‘All done!’) is not indented, and so is not part of the else-block.

Programmers familiar with other languages often bristle at the thought that indentation matters: Many programmers like the freedom to format their code how they please. However, Python indentation rules are quite simple, and most programmers already use indentation to make their code readable. Python simply takes this idea one step further and gives meaning to the indentation.

If/elif-statements

An if/elif-statement is a generalized if-statement with more than one condition. It is used for making complex decisions. For example, suppose an airline has the following “child” ticket rates: Kids 2 years old or younger fly for free, kids older than 2 but younger than 13 pay a discounted child fare, and anyone 13 years or older pays a regular adult fare. The following program determines how much a passenger should pay:

# airfare.py age = int(input('How old are you? ')) if age <= 2: print(' free') elif 2 < age < 13: print(' child fare) else: print('adult fare')

After Python gets age from the user, it enters the if/elif-statement and checks each condition one after the other in the order they are given.

So first it checks if age is less than 2, and if so, it indicates that the flying is free and jumps out of the elif-condition. If age is not less than 2, then it checks the next elif-condition to see if age is between 2 and 13. If so, it prints the appropriate message and jumps out of the if/elif-statement. If neither the if-condition nor the elif-condition is True, then it executes the code in the else-block.

Conditional expressions

Python has one more logical operator that some programmers like (and some don’t!). It’s essentially a shorthand notation for if-statements that can be used directly within expressions. Consider this code:

food = input("What's your favorite food? ") reply = 'yuck' if food == 'lamb' else 'yum'

The expression on the right-hand side of = in the second line is called a conditional expression, and it evaluates to either ‘yuck’ or ‘yum’. It’s equivalent to the following:

food = input("What's your favorite food? ") if food == 'lamb': reply = 'yuck' else: reply = 'yum'

Conditional expressions are usually shorter than the corresponding if/else-statements, although not quite as flexible or easy to read. In general, you should use them when they make your code simpler.

Python Comparison Operator Example

There are eight comparison operations in Python. They all have the same priority (which is higher than that of the Boolean operations). Comparisons can be chained arbitrarily; for example, x < y <= z is equivalent to x < y and y <= z, except that y is evaluated only once (but in both cases z is not evaluated at all when x < y is found to be false).

The following summarizes the comparison operations:

Operation Meaning
< strictly less than
<= less than or equal to
> strictly greater than
>= greater than or equal to
== equal to
!= not equal to
is object identity
is not negated object identity

Objects of different types, except different numeric types, never compare equal. Furthermore, some types (for example, function objects) support only a degenerate notion of comparison where any two objects of that type are unequal. The <, <=, > and >= operators will raise a TypeError exception when comparing a complex number with another built-in numeric type, when the objects are of different types that cannot be compared, or in other cases where there is no defined ordering.

Non-identical instances of a class normally compare as non-equal unless the class defines the __eq__()method.

Instances of a class cannot be ordered with respect to other instances of the same class, or other types of object, unless the class defines enough of the methods __lt__(), __le__(), __gt__(), and __ge__() (in general, __lt__() and __eq__() are sufficient, if you want the conventional meanings of the comparison operators).

The behavior of the is and is not operators cannot be customized; also they can be applied to any two objects and never raise an exception.

We can also chain < and > operators together. For instance, 3 < 4 < 5 will return True, but 3 5will not. We can also chain the equality operator. For instance, 3 == 3 < 5 will return True but 3 == 5 < 5 will not.

Equality Comparisons - “is” vs ”==”

In Python, there are two comparison operators which allow us to check to see if two objects are equal. The is operator and the == operator. However, there is a key difference between them!

The key difference between ‘is’ and ’==’ can be summed up as:

 • is is used to compare identity
 • == is used to compare equality

Example

First, create a list in Python.

myListA = [1,2,3]

Next, create a copy of that list.

myListB = myListA

If we use the ’==’ operator or the ‘is’ operator, both will result in a True output.

>>> myListA == myListB # both lists contains similar elements True >>> myListB is myListA # myListB contains the same elements True

This is because both myListA and myListB are pointing to the same list variable, which I defined at beginning of my Python program. Both lists are exactly the same, both in identity and in content.

However, what if I now create a new list?

myListC = [1,2,3]

Performing the == operator still shows that both lists are the same, in terms of content.

>>> myListA == myListC True

However, performing the is operator will now produce a False output. This is because myListA and myListC are two different variables, despite containing the same data. Even though they look the same, they are different.

>>> myListA is myListC False # both lists have different reference

To sum up:

 • An is expression outputs True if both variables are pointing to the same reference
 • An == expression outputs True if both variables contain the same data

Python Dictionary Example

A Dictionary (a.k.a “dict”) in python is a built-in datatype that can be used to store key-value pairs. This allows you to treat a dict like it’s a database to store and organize data.

The special thing about dictionaries is the way they are implemented. Hash-table-like structure makes it easy to check for existence - which means that we can easily determine if a specific key is present in the dictionary without needing to examine every element. The Python interpreter can just go to the location key and check if the key is there.

Dictionaries can use almost any arbitrary datatypes, like strings, integers etc, for keys. However, values that are not hashable, that is, values containing lists, dictionaries or other mutable types (that are compared by value rather than by object identity) may not be used as keys. Numeric types used for keys obey the normal rules for numeric comparison: if two numbers compare equal (such as 1 and 1.0) then they can be used interchangeably to index the same dictionary entry. (Note however, that since computers store floating-point numbers as approximations it is usually unwise to use them as dictionary keys.)

One most important requirement of a dictionary is that the keys must be unique.

To create an empty dictionary just use a pair of braces:

 >>> teams = {} >>> type(teams) >>>

To create a non-empty dictionary with some initial values, place a comma-seperated list of key-value pairs:

 >>> teams = {'barcelona': 1875, 'chelsea': 1910} >>> teams {'barcelona': 1875, 'chelsea': 1910}

It’s easy to add key-value pairs to an existing dictionary:

 >>> teams['santos'] = 1787 >>> teams {'chelsea': 1910, 'barcelona': 1875, 'santos': 1787} # Notice the order - Dictionaries are unordered ! >>> # extracting value - Just provide the key ... >>> teams['barcelona'] 1875

del operator is used to delete a key-value pair from the dict. In scenarios where a key that’s already in use is again used to store values, the old value associated with that key is completely lost. Also, keep in mind that it’s an error to extract the value using a non-existent key.

 >>> del teams['santos'] >>> teams {'chelsea': 1910, 'barcelona': 1875} >>> teams['chelsea'] = 2017 # overwriting >>> teams {'chelsea': 2017, 'barcelona': 1875}

in keyword can be used to check whether a key exist in the dict or not:

 >>> 'sanots' in teams False >>> 'barcelona' in teams True >>> 'chelsea' not in teams False

keys is a built-in method that can be used to get the keys of a given dictionary. To extract the keys present in a dict as lists:

 >>> club_names = list(teams.keys()) >>> club_names ['chelsea', 'barcelona']

Yet another way of creating a dictionary is using the dict() method:

 >>> players = dict( [('messi','argentina'), ('ronaldo','portugal'), ('kaka','brazil')] ) # sequence of key-value pair is passed >>> players {'ronaldo': 'portugal', 'kaka': 'brazil', 'messi': 'argentina'} >>> >>> # If keys are simple strings, it's quite easier to specify pairs using keyword arguments ... >>> dict( totti = 38, zidane = 43 ) {'zidane': 43, 'totti': 38}

Dict comprehensions can be used as well to create dictionaries from arbitrary key and value expressions:

 >>> {x: x**2 for x in (2, 4, 6)} {2: 4, 4: 16, 6: 36}

Looping in Dictionary

To simply loop over the keys in the dictionary, rather than the keys and values:

 >>> d = {'x': 1, 'y': 2, 'z': 3} >>> for key in d: ... print(key) # do something ... x y z

To loop over both key and value, you can use the following:

For Python 2.x:

 >>> for key, item in d.iteritems(): ... print items ... 1 2 3

Use items() for Python 3.x:

 >>> for key, item in d.items(): ... print(key, items) ... x 1 y 2 z 3

Python Objects Example

In Python, everything is an object.

Objects represent a logical grouping of attributes. Attributes are data and/or functions. When an object is created in Python it is created with an identity, type, and value.

In other languages, primitives are values that have no properties (attributes). For example, in javascript undefined, null, boolean, string, number, and symbol (new in ECMAScript 2015) are primitives.

In Python, there are no primitives. None, booleans, strings, numbers, and even functions are all objects regardless how they are created.

We can demonstrate this using some built-in functions:

 • id
 • type
 • dir
 • issubclass

Built-in constants None, True, and False are objects:

We test the None object here.

>>> id(None) 4550218168 >>> type(None) >>> dir(None) [__bool__', '__class__', '__delattr__', '__dir__', '__doc__', '__eq__', '__format__', '__ge__', '__getattribute__', '__gt__', '__hash__', '__init__', '__le__', '__lt__', '__ne__', '__new__', '__reduce__', '__reduce_ex__', '__repr__', '__setattr__', '__sizeof__', '__str__', '__subclasshook__'] >>> issubclass(type(None), object) True

Next, let’s inspect True.

>>> id(True) 4550117616 >>> type(True) >>> dir(True) ['__abs__', '__add__', '__and__', '__bool__', '__ceil__', '__class__', '__delattr__', '__dir__', '__divmod__', '__doc__', '__eq__', '__float__', '__floor__', '__floordiv__', '__format__', '__ge__', '__getattribute__', '__getnewargs__', '__gt__', '__hash__', '__index__', '__init__', '__int__', '__invert__', '__le__', '__lshift__', '__lt__', '__mod__', '__mul__', '__ne__', '__neg__', '__new__', '__or__', '__pos__', '__pow__', '__radd__', '__rand__', '__rdivmod__', '__reduce__', '__reduce_ex__', '__repr__', '__rfloordiv__', '__rlshift__', '__rmod__', '__rmul__', '__ror__', '__round__', '__rpow__', '__rrshift__', '__rshift__', '__rsub__', '__rtruediv__', '__rxor__', '__setattr__', '__sizeof__', '__str__', '__sub__', '__subclasshook__', '__truediv__', '__trunc__', '__xor__', 'bit_length', 'conjugate', 'denominator', 'from_bytes', 'imag', 'numerator', 'real', 'to_bytes'] >>> issubclass(type(True), object) True

No reason to leave out False!

>>> id(False) 4550117584 >>> type(False) >>> dir(False) ['__abs__', '__add__', '__and__', '__bool__', '__ceil__', '__class__', '__delattr__', '__dir__', '__divmod__', '__doc__', '__eq__', '__float__', '__floor__', '__floordiv__', '__format__', '__ge__', '__getattribute__', '__getnewargs__', '__gt__', '__hash__', '__index__', '__init__', '__int__', '__invert__', '__le__', '__lshift__', '__lt__', '__mod__', '__mul__', '__ne__', '__neg__', '__new__', '__or__', '__pos__', '__pow__', '__radd__', '__rand__', '__rdivmod__', '__reduce__', '__reduce_ex__', '__repr__', '__rfloordiv__', '__rlshift__', '__rmod__', '__rmul__', '__ror__', '__round__', '__rpow__', '__rrshift__', '__rshift__', '__rsub__', '__rtruediv__', '__rxor__', '__setattr__', '__sizeof__', '__str__', '__sub__', '__subclasshook__', '__truediv__', '__trunc__', '__xor__', 'bit_length', 'conjugate', 'denominator', 'from_bytes', 'imag', 'numerator', 'real', 'to_bytes'] >>> issubclass(type(False), object) True

Strings, even when created by a string literals, are also objects.

>>> id("Hello campers!") 4570186864 >>> type('Hello campers!') >>> dir("Hello campers!") ['__add__', '__class__', '__contains__', '__delattr__', '__dir__', '__doc__', '__eq__', '__format__', '__ge__', '__getattribute__', '__getitem__', '__getnewargs__', '__gt__', '__hash__', '__init__', '__iter__', '__le__', '__len__', '__lt__', '__mod__', '__mul__', '__ne__', '__new__', '__reduce__', '__reduce_ex__', '__repr__', '__rmod__', '__rmul__', '__setattr__', '__sizeof__', '__str__', '__subclasshook__', 'capitalize', 'casefold', 'center', 'count', 'encode', 'endswith', 'expandtabs', 'find', 'format', 'format_map', 'index', 'isalnum', 'isalpha', 'isdecimal', 'isdigit', 'isidentifier', 'islower', 'isnumeric', 'isprintable', 'isspace', 'istitle', 'isupper', 'join', 'ljust', 'lower', 'lstrip', 'maketrans', 'partition', 'replace', 'rfind', 'rindex', 'rjust', 'rpartition', 'rsplit', 'rstrip', 'split', 'splitlines', 'startswith', 'strip', 'swapcase', 'title', 'translate', 'upper', 'zfill'] >>> issubclass(type('Hello campers!'), object) True

Same with numbers.

>>> id(42) 4550495728 >>> type(42) >>> dir(42) ['__abs__', '__add__', '__and__', '__bool__', '__ceil__', '__class__', '__delattr__', '__dir__', '__divmod__', '__doc__', '__eq__', '__float__', '__floor__', '__floordiv__', '__format__', '__ge__', '__getattribute__', '__getnewargs__', '__gt__', '__hash__', '__index__', '__init__', '__int__', '__invert__', '__le__', '__lshift__', '__lt__', '__mod__', '__mul__', '__ne__', '__neg__', '__new__', '__or__', '__pos__', '__pow__', '__radd__', '__rand__', '__rdivmod__', '__reduce__', '__reduce_ex__', '__repr__', '__rfloordiv__', '__rlshift__', '__rmod__', '__rmul__', '__ror__', '__round__', '__rpow__', '__rrshift__', '__rshift__', '__rsub__', '__rtruediv__', '__rxor__', '__setattr__', '__sizeof__', '__str__', '__sub__', '__subclasshook__', '__truediv__', '__trunc__', '__xor__', 'bit_length', 'conjugate', 'denominator', 'from_bytes', 'imag', 'numerator', 'real', 'to_bytes'] >>> issubclass(type(42), object) True

Functions are Objects Too

In Python, functions are first class objects.

Functions in Python are also objects, created with an identity, type, and value. They too can be passed into other functions:

>>> id(dir) 4568035688 >>> type(dir) >>> dir(dir) ['__call__', '__class__', '__delattr__', '__dir__', '__doc__', '__eq__', '__format__', '__ge__', '__getattribute__', '__gt__', '__hash__', '__init__', '__le__', '__lt__', '__module__', '__name__', '__ne__', '__new__', '__qualname__', '__reduce__', '__reduce_ex__', '__repr__', '__self__', '__setattr__', '__sizeof__', '__str__', '__subclasshook__', '__text_signature__'] >>> issubclass(type(dir), object) True

It is also possible to bind functions to a name and call the bound function using that name:

>>> a = dir >>> print(a) >>> a(a) ['__call__', '__class__', '__delattr__', '__dir__', '__doc__', '__eq__', '__format__', '__ge__', '__getattribute__', '__gt__', '__hash__', '__init__', '__le__', '__lt__', '__module__', '__name__', '__ne__', '__new__', '__qualname__', '__reduce__', '__reduce_ex__', '__repr__', '__self__', '__setattr__', '__sizeof__', '__str__', '__subclasshook__', '__text_signature__']

Name Binding and Aliasing Functions

When you define a function in Python, that function name is introduced into the current symbol table. The value of the function's name then has a type that's recognized as a user-defined function by the interpreter:

>>> something = 1 >>> type(something) >>> def something(): ... pass ... >>> type(something) >>> something = [] >>> type(something) 

The value of the function can then be assigned to another name. After it's been reassigned, it can still be used as a function. Use this method to rename your functions:

>>> def something(n): ... print(n) ... >>> type(something) >>> s = something >>> s(100) 100

Python Tuples

A tuple is a sequence of Python objects. Tuples are immutable which means they cannot be modified after creation, unlike lists.

Creation:

An empty tuple is created using a pair of round brackets, ():

 >>> empty_tuple = () >>> print(empty_tuple) () >>> type(empty_tuple) >>> len(empty_tuple) 0

A tuple with elements is created by separating the elements with commas (surrounding round brackets, (), are optional with exceptions):

 >>> tuple_1 = 1, 2, 3 # Create tuple without round brackets. >>> print(tuple_1) (1, 2, 3) >>> type(tuple_1) >>> len(tuple_1) 3 >>> tuple_2 = (1, 2, 3) # Create tuple with round brackets. >>> print(tuple_2) (1, 2, 3) >>> tuple_3 = 1, 2, 3, # Trailing comma is optional. >>> print(tuple_3) (1, 2, 3) >>> tuple_4 = (1, 2, 3,) # Trailing comma in round brackets is also optional. >>> print(tuple_4) (1, 2, 3)

A tuple with a single element must have the trailing comma (with or without round brackets):

>>> not_tuple = (2) # No trailing comma makes this not a tuple. >>> print(not_tuple) 2 >>> type(not_tuple) >>> a_tuple = (2,) # Single element tuple. Requires trailing comma. >>> print(a_tuple) (2,) >>> type(a_tuple) >>> len(a_tuple) 1 >>> also_tuple = 2, # Round brackets omitted. Requires trailing comma. >>> print(also_tuple) (2,) >>> type(also_tuple) 

Round brackets are required in cases of ambiguity (if the tuple is part of a larger expression):

Note that it is actually the comma which makes a tuple, not the parentheses. The parentheses are optional, except in the empty tuple case, or when they are needed to avoid syntactic ambiguity.

For example, f(a, b, c) is a function call with three arguments, while f((a, b, c)) is a function call with a 3-tuple as the sole argument.

 >>> print(1,2,3,4,) # Calls print with 4 arguments: 1, 2, 3, and 4 1 2 3 4 >>> print((1,2,3,4,)) # Calls print with 1 argument: (1, 2, 3, 4,) (1, 2, 3, 4) >>> 1, 2, 3 == (1, 2, 3) # Equivalent to 1, 2, (3 == (1, 2, 3)) (1, 2, False) >>> (1, 2, 3) == (1, 2, 3) # Use surrounding round brackets when ambiguous. True

A tuple can also be created with the tuple constructor:

 >>> empty_tuple = tuple() >>> print(empty_tuple) () >>> tuple_from_list = tuple([1,2,3,4]) >>> print(tuple_from_list) (1, 2, 3, 4) >>> tuple_from_string = tuple("Hello campers!") >>> print(tuple_from_string) ('H', 'e', 'l', 'l', 'o', ' ', 'c', 'a', 'm', 'p', 'e', 'r', 's', '!') >>> a_tuple = 1, 2, 3 >>> b_tuple = tuple(a_tuple) # If the constructor is called with a tuple for the iterable, >>> a_tuple is b_tuple # the tuple argument is returned. True

Accessing elements of a tuple:

Elements of tuples are accessed and indexed the same way that lists are.

>>> my_tuple = 1, 2, 9, 16, 25 >>> print(my_tuple) (1, 2, 9, 16, 25)

Zero indexed

 >>> my_tuple[0] 1 >>> my_tuple[1] 2 >>> my_tuple[2] 9

Wrap around indexing

 >>> my_tuple[-1] 25 >>> my_tuple[-2] 16

Packing and Unpacking:

The statement t = 12345, 54321, 'hello!' is an example of tuple packing: the values 12345, 54321and 'hello!' are packed together in a tuple. The reverse operation is also possible:

 >>> x, y, z = t

This is called, appropriately enough, sequence unpacking and works for any sequence on the right-hand side. Sequence unpacking requires that there are as many variables on the left side of the equals sign as there are elements in the sequence. Note that multiple assignment is really just a combination of tuple packing and sequence unpacking.

 >>> t = 1, 2, 3 # Tuple packing. >>> print(t) (1, 2, 3) >>> a, b, c = t # Sequence unpacking. >>> print(a) 1 >>> print(b) 2 >>> print(c) 3 >>> d, e, f = 4, 5, 6 # Multiple assignment combines packing and unpacking. >>> print(d) 4 >>> print(e) 5 >>> print(f) 6 >>> a, b = 1, 2, 3 # Multiple assignment requires each variable (right) have a matching element (left). Traceback (most recent call last): File "", line 1, in ValueError: too many values to unpack (expected 2)

Immutable:

tuples are immutable containers, guaranteeing which objects they contain will not change. It does notguarantee that the objects they contain will not change:

 >>> a_list = [] >>> a_tuple = (a_list,) # A tuple (immutable) with a list (mutable) element. >>> print(a_tuple) ([],) >>> a_list.append("Hello campers!") >>> print(a_tuple) # Element of the immutable is mutated. (['Hello campers!'],)

Uses:

Functions can only return a single value, however, a heterogenuous tuple can be used to return multiple values from a function. One example is the built-in enumerate function that returns an iterable of heterogeneous tuples:

 >>> greeting = ["Hello", "campers!"] >>> enumerator = enumerate(greeting) >>> enumerator.next() >>> enumerator.__next__() (0, 'Hello') >>> enumerator.__next__() (1, 'campers!')

Python For Loop Statement Example

Python utilizes a for loop to iterate over a list of elements. This is unlike C or Java, which use the for loop to change a value in steps and access something such as an array using that value.

For loops iterate over collection-based data structures like lists, tuples, and dictionaries.

The basic syntax is:

for value in list_of_values: # use value inside this block

In general, you can use anything as the iterator value, where entries of the iterable can be assigned to. E.g. you can unpack tuples from a list of tuples:

list_of_tuples = [(1,2), (3,4)] for a, b in list_of_tuples: print("a:", a, "b:", b)

On the other hand, you can loop over anything that is iterable. You can call a function or use a list literal.

for person in load_persons(): print("The name is:", person.name)
for character in ["P", "y", "t", "h", "o", "n"]: print("Give me a '{}'!".format(character))

Some ways in which For loops are used:

Iterate over the range() function

for i in range(10): print(i)

Rather than being a function, range is actually an immutable sequence type. The output will contain results from lower bound i.e 0 to the upper bound i.e 10, but excluding 10. By default the lower bound or the starting index is set to zero. Output:

> 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >

Additionally, one can specify the lower bound of the sequence and even the step of the sequence by adding a second and a third parameter.

for i in range(4,10,2): #From 4 to 9 using a step of two print(i)

Output:

> 4 6 8 >

xrange() function

For the most part, xrange and range are the exact same in terms of functionality. They both provide a way to generate a list of integers for you to use, however you please. The only difference is that range returns a Python list object and xrange returns an xrange object. It means that xrange doesn’t actually generate a static list at run-time like range does. It creates the values as you need them with a special technique called yielding. This technique is used with a type of object known as generators.

One more thing to add. In Python 3.x, the xrange function does not exist anymore. The range function now does what xrange does in Python 2.x

Iterate over values in a list or tuple

A = ["hello", 1, 65, "thank you", [2, 3]] for value in A: print(value)

Output:

> hello 1 65 thank you [2, 3] >

Iterate over keys in a dictionary (aka hashmap)

fruits_to_colors = {"apple": "#ff0000", "lemon": "#ffff00", "orange": "#ffa500"} for key in fruits_to_colors: print(key, fruits_to_colors[key])

Output:

> apple #ff0000 lemon #ffff00 orange #ffa500 >

Iterate over two lists of same size in a single loop with the zip() function

A = ["a", "b", "c"] B = ["a", "d", "e"] for a, b in zip(A, B): print a, b, a == b 

Output:

> a a True b d False c e False >

Iterate over a list and get the corresponding index with the enumerate() function

A = ["this", "is", "something", "fun"] for index,word in enumerate(A): print(index, word)

Output:

> 0 this 1 is 2 something 3 fun >

A common use case is iterating over a dictionary:

for name, phonenumber in contacts.items(): print(name, "is reachable under", phonenumber)

If you absolutely need to access the current index of your iteration, do NOT use range(len(iterable))! This is an extremely bad practice and will get you plenty of chuckles from senior Python developers. Use the built in function enumerate() instead:

for index, item in enumerate(shopping_basket): print("Item", index, "is a", item)

for/else statements Pyhton permits you to use else with for loops, the else case is executed when none of the conditions with in the loop body was satisfied. To use the else we have to make use of break statement so that we can break out of the loop on a satisfied condition. If we do not break out then the else part will be executed.

week_days = ['Monday','Tuesday','Wednesday','Thursday','Friday'] today = 'Saturday' for day in week_days: if day == today: print('today is a week day') break else: print('today is not a week day')

In the above case the output will be today is not a week day since the break within the loop will never be executed.

Iterate over a list using inline loop function

We could also iterate inline using python. For example if we need to uppercase all the words in a list from a list, we could simply do the following:

A = ["this", "is", "awesome", "shinning", "star"] UPPERCASE = [word.upper() for word in A] print (UPPERCASE)

Output:

> ['THIS', 'IS', 'AWESOME', 'SHINNING', 'STAR']

Python Function Example

A function allows you to define a reusable block of code that can be executed many times within your program.

Functions allow you to create more modular and DRY solutions to complex problems.

While Python already provides many built-in functions such as print() and len(), you can also define your own functions to use within your projects.

One of the great advantages of using functions in your code is that it reduces the overall number of lines of code in your project.

Syntax

In Python, a function definition has the following features:

 1. The keyword def
 2. a function name
 3. parentheses’()’, and within parentheses input parameters, although the input parameters are optional.
 4. a colon ’:’
 5. some block of code to execute
 6. a return statement (optional)
# a function with no parameters or returned values def sayHello(): print("Hello!") sayHello() # calls the function, 'Hello!' is printed to the console # a function with a parameter def helloWithName(name): print("Hello " + name + "!") helloWithName("Ada") # calls the function, 'Hello Ada!' is printed to the console # a function with multiple parameters with a return statement def multiply(val1, val2): return val1 * val2 multiply(3, 5) # prints 15 to the console

Functions are blocks of code that can be reused simply by calling the function. This enables simple, elegant code reuse without explicitly re-writing sections of code. This makes code more readable, easier to debug, and limits typing errors.

Functions in Python are created using the def keyword, followed by a function name and function parameters inside parentheses.

A function always returns a value. The return keyword is used by the function to return a value. If you don’t want to return any value, the default value None will be returned.

The function name is used to call the function, passing the needed parameters inside parentheses.

# this is a basic sum function def sum(a, b): return a + b result = sum(1, 2) # result = 3

You can define default values for the parameters, and that way Python will interpret that the value of that parameter is the default one if none is given.

def sum(a, b=3): return a + b result = sum(1) # result = 4

You can pass the parameters in the order you want, using the name of the parameter.

result = sum(b=2, a=2) # result = 4

However, it is not possible to pass a keyword argument before a non-keyword one.

result = sum(3, b=2) #result = 5 result2 = sum(b=2, 3) #Will raise SyntaxError

Functions are also Objects, so you can assign them to a variable, and use that variable like a function.

s = sum result = s(1, 2) # result = 3

Notes

If a function definition includes parameters, you must provide the same number of parameters when you call the function.

print(multiply(3)) # TypeError: multiply() takes exactly 2 arguments (0 given) print(multiply('a', 5)) # 'aaaaa' printed to the console print(multiply('a', 'b')) # TypeError: Python can't multiply two strings

The block of code that the function will run includes all statements indented within the function.

def myFunc(): print('this will print') print('so will this') x = 7 # the assignment of x is not a part of the function since it is not indented

Variables defined within a function only exist within the scope of that function.

def double(num): x = num * 2 return x print(x) # error - x is not defined print(double(4)) # prints 8

Python interprets the function block only when the function is called and not when the function is defined. So even if the function definition block contains some sort of error, the python interpreter will point that out only when the function is called.

Python Generator Example

Generators are a special type of function that allows you to return values without ending a function. It does this by using the yield keyword. Similar to return, the yield expression will return a value to the caller. The key difference between the two is that yield will suspend the function, allowing for more values to be returned in the future.

Generators are iterable so they can be used cleanly with for loops or anything else that iterates.

def my_generator(): yield 'hello' yield 'world' yield '!' for item in my_generator(): print(item) # output: # hello # world # !

Like other iterators, generators can be passed to the next function to retrieve the next item. When a generator has no more values to yield, a StopIteration error is raised.

g = my_generator() print(next(g)) # 'hello' print(next(g)) # 'world' print(next(g)) # '!' print(next(g)) # Traceback (most recent call last): # File "", line 1, in # StopIteration

Generators are particularly useful when you need to create a large set of values but do not need to keep them all in memory at the same time. For example, if you need to print the first million fibonacci numbers, you would typically return a list of a million values and iterate over the list to print each value. However with a generator, you can return each value one at a time:

def fib(n): a = 1 b = 1 for i in range(n): yield a a, b = b, a + b for x in fib(1000000): print(x)

Python Iterator Example

Python supports a concept of iteration over containers. This is implemented using two distinct methods; these are used to allow user-defined classes to support iteration.

Python Docs - Iterator Types

Iteration is the process of programmatically repeating a step a given number of times. A programmer can make use of iteration to perform the same operation on every item in a collection of data, for example printing out every item in a list.

 • Objects can implement a __iter__() method that returns an iterator object to support iteration.

Iterator objects must implement:

 • __iter__(): returns the iterator object.
 • __next__(): returns the next object of the container.iteratorobject = ‘abc’.iter() print(iteratorobject) print(id(iteratorobject)) print(id(iteratorobject.iter())) # Returns the iterator itself. print(iteratorobject.next()) # Returns 1st object and advances iterator. print(iteratorobject.next()) # Returns 2nd object and advances iterator. print(iteratorobject.next()) # Returns 3rd object and advances iterator. print(iteratorobject.next()) # Raises StopIteration Exception.

Output :

 4343305888 4343305888 a b c --------------------------------------------------------------------------- StopIteration Traceback (most recent call last) in () 6 print(iterator_object.__next__()) # Returns 2nd object and advances iterator. 7 print(iterator_object.__next__()) # Returns 3rd object and advances iterator. ----> 8 print(iterator_object.__next__()) # Raises StopIteration Exception. StopIteration:

Ternary operator in Python Example

Ternary operations in Python, often also referred to as conditional expressions, allow the programmer to perform an evaluation and return a value based on the truth of the given condition.

The ternary operator differs from a standard if, else, elif structure in the sense that it is not a control flow structure, and behaves more like other operators such as == or != in the Python language.

Example

In this example, the string Even is returned if the val variable is even, otherwise the string Odd is returned. The returned string is then assigned to the is_even variable and printed to the console.

Input

for val in range(1, 11): is_even = "Even" if val % 2 == 0 else "Odd" print(val, is_even, sep="=")

Output

1 = Odd 2 = Even 3 = Odd 4 = Even 5 = Odd 6 = Even 7 = Odd 8 = Even 9 = Odd 10 = Even

Python While Loop Statement Example

Python utilizes the while loop similarly to other popular languages. The while loop evaluates a condition then executes a block of code if the condition is true. The block of code executes repeatedly until the condition becomes false.

The basic syntax is:

counter = 0 while counter < 10: # Execute the block of code here as # long as counter is less than 10

An example is shown below:

days = 0 week = ['Monday', 'Tuesday', 'Wednesday', 'Thursday', 'Friday', 'Saturday', 'Sunday'] while days < 7: print("Today is " + week[days]) days += 1

Output:

Today is Monday Today is Tuesday Today is Wednesday Today is Thursday Today is Friday Today is Saturday Today is Sunday

Line-by-Line explanation of the above CODE:

 1. the variable ‘days’ is set to a value 0.
 2. a variable week is assigned to a list containing all the days of the week.
 3. while loop starts
 4. the block of code will be executed until the condition returns ‘true’.
 5. the condition is ‘days<7’ which roughly says run the while loop until the point the variable days is less than 7
 6. So when the days=7 the while loop stops executing.
 7. the days variable gets updated on every iteration.
 8. When the while loop runs for the first time, the line ‘Today is Monday’ is printed onto the console and the variable days becomes equal to 1.
 9. Since the variable days is equal to 1 which is less than 7,  the while loop is executed again.
 10. It goes on again and again and when the console prints ‘Today is Sunday’ the variable days is now equal to 7 and the while loop stops executing.

f-strings in Python

In Python version 3.6, a new method of formatting strings was implemented. The new method is called Literal string interpolation (though commonly referred to as an f-string).

The use of f-string allows the programmer to dynamically insert a variable into a string in a clean and concise manner. In addition to inserting variables into a string this feature also also provides the ability for a programmer to evaluate expressions, join the contents of collection, and even invoke functions within the f-string.

To perform these dynamic behaviors within an f-string we wrap them inside curly brackets within the string, and prepend a lower case f to the beginning of the string (before the opening quote.

Examples

Dynamically inserting a variable into a string at runtime:

name = 'Jon Snow' greeting = f'Hello! {name}' print(greeting)

Evaluate an expression in a string:

val1 = 2 val2 = 3 expr = f'The sum of {val1} + {val2} is {val1 + val2}' print(expr)

Calling a function and inserting output within a string:

def sum(*args): result = 0 for arg in args: result += arg return result func = f'The sum of 3 + 5 is {sum(3, 5)}' print(func)

Joining the contents of a collection within a string:

fruits = ['Apple', 'Banana', 'Pear'] list_str = f'List of fruits: {", ".join(fruits)}' print(list_str)

How to Install Python 3

You can download Python from this official link. Based on your OS (Windows or Linux or OSX), you might want to install Python 3 following these instructions.

Using Virtual Environments

It is always a great idea to sandbox your Python installation and keep it separate from your System Python. The System Python is the path to Python interpreter, which is used by other modules installed along with your OS.

It’s not safe to install Python Web-frameworks or libraries directly using System Python. Instead, you can use Virtualenv to create and spawn a separate Python process when you are developing Python applications.

Virtualenvwrapper

The Virtualenvwrapper module makes it easy for you to manage and sandbox multiple Python sandboxed environments in one machine, without corrupting any modules or services written in Python and used by your machine.

Of course, most cloud hosted development environments such as Nitrous or Cloud9 also come with these pre-installed and ready for you to get coding! You can quickly pick a box from your dashboard and start coding after activating a Python 3 environment.

In Cloud9, you need to select the Django box while creating a new development environment.

A few shell command examples follow. If you wish to copy-paste, do note that the $ sign is a shorthand for the terminal prompt, it’s not part of the command. My terminal prompt looks something like this:

alayek:~/workspace (master) $

And, an ls would look like

alayek:~/workspace (master) $ ls

But, while writing the same in this documentation, I would be writing it as

$ ls

Getting back to our discussion, you can create a Python 3 interpreter-included sandbox on Cloud9 by running on your cloud terminal:

$ mkvirtualenv py3 --python=/usr/bin/python3

You have to run it only once after creating a new box for your project. Once executed, this command would create a new sandboxed virtualenv ready for you to use, named py3.

To view available virtual environments, you can use

$ workon

To activate py3, you can use the workon command with the name of the environment:

$ workon py3

All three terminal commands above would also work on local Linux machines or OSX machines. These are virtualenvwrapper commands; so if you are planning on using them, make sure you have this module installed and added to PATH variable.

If you are inside a virtual environment; you can easily find that out by checking your terminal prompt. The environment name will be clearly shown in your terminal prompt.

For instance, when I am inside the py3 environment, I will be seeing this as my terminal prompt:

(py3)alayek:~/workspace (master) $

Notice the (py3) in braces! If for some reason you are not seeing this, even if you are inside a virtual env; you can try doing one of the things mentioned here.

To get out of a virtual environment or to deactivate one - use this command:

$ deactivate

Again, this works only with virtualenvwrapper module.

Pipenv

Μια εναλλακτική λύση στη χρήση του virtualenvwrapper είναι το Pipenv. Δημιουργεί αυτόματα εικονικά περιβάλλοντα για τα έργα σας και διατηρεί ένα Pipfileπου περιέχει τις εξαρτήσεις. Η χρήση του Pipenv σημαίνει ότι δεν χρειάζεται πλέον να χρησιμοποιείτε ξεχωριστά pip και virtualenv ή να διαχειρίζεστε το δικό σας requirements.txtαρχείο. Για όσους είναι εξοικειωμένοι με JavaScript, Pipenv είναι παρόμοια με τη χρήση ενός εργαλείου συσκευασίας όπως npm.

Για να ξεκινήσετε με το Pipenv, μπορείτε να ακολουθήσετε αυτόν τον πολύ λεπτομερή οδηγό. Το Pipenv διευκολύνει τον καθορισμό της έκδοσης του Python που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για κάθε έργο, εισαγάγετε από ένα υπάρχον requirements.txtαρχείο και γραφήστε τις εξαρτήσεις σας.