Το Οριστικό Εγχειρίδιο TypeScript

Το TypeScript είναι ένα από τα εργαλεία που οι άνθρωποι θέλουν να μάθουν περισσότερο, σύμφωνα με μια έρευνα Stack Overflow 90.000 προγραμματιστών.

Το TypeScript εξερράγη σε δημοτικότητα, μέγεθος κοινότητας και υιοθέτηση τα τελευταία χρόνια. Σήμερα, ακόμη και το έργο Jest του Facebook από το Facebook μεταβαίνει στο TypeScript.

Τι είναι το TypeScript;

Το TypeScript είναι ένα υπερσύνολο της JavaScript που έχει στατικά δακτυλογραφηθεί και έχει ως στόχο να διευκολύνει την ανάπτυξη μεγάλων εφαρμογών javascript. Είναι επίσης γνωστό ως JavaScript που κλιμακώνεται .

Γιατί να χρησιμοποιήσετε το TypeScript;

Η JavaScript έχει εξελιχθεί πολύ τα τελευταία χρόνια. Είναι η πιο ευέλικτη γλώσσα πολλαπλών πλατφορμών που χρησιμοποιείται τόσο από πλευράς πελάτη όσο και από διακομιστή.

Ωστόσο, το JavaScript δεν προοριζόταν ποτέ για τέτοια ανάπτυξη εφαρμογών μεγάλης κλίμακας. Είναι μια δυναμική γλώσσα χωρίς σύστημα τύπου, που σημαίνει ότι μια μεταβλητή μπορεί να έχει οποιονδήποτε τύπο τιμής, όπως μια συμβολοσειρά ή μια boolean.

Τα συστήματα τύπου αυξάνουν την ποιότητα του κώδικα, την αναγνωσιμότητα και διευκολύνουν τη συντήρηση και την αναδιαμόρφωση του κωδικού βάσης. Το πιο σημαντικό είναι ότι τα σφάλματα μπορούν να εντοπιστούν στο χρόνο μεταγλώττισης και όχι στο χρόνο εκτέλεσης.

Χωρίς σύστημα τύπου, είναι δύσκολο να κλιμακώσετε το JavaScript για να δημιουργήσετε σύνθετες εφαρμογές με μεγάλες ομάδες που εργάζονται στον ίδιο κώδικα.

Το TypeScript παρέχει εγγυήσεις μεταξύ διαφορετικών τμημάτων του κώδικα κατά το χρόνο μεταγλώττισης. Ένα σφάλμα μεταγλωττιστή συνήθως σας λέει ακριβώς πού πήγε στραβά και τι ακριβώς πήγε στραβά, ενώ ένα σφάλμα χρόνου εκτέλεσης συνοδεύεται από ένα ίχνος στοίβας που μπορεί να είναι παραπλανητικό και οδηγεί σε σημαντικό χρόνο που αφιερώνεται στην εργασία εντοπισμού σφαλμάτων.

Πλεονεκτήματα TypeScript

 1. Αντιμετωπίστε πιθανά σφάλματα νωρίτερα στον κύκλο ανάπτυξης.
 2. Διαχείριση μεγάλων βάσεων κώδικα.
 3. Ευκολότερη αναδιαμόρφωση.
 4. Διευκολύνετε την εργασία σε ομάδες - Όταν τα συμβόλαια στον κώδικα είναι ισχυρότερα, είναι πιο εύκολο για διαφορετικούς προγραμματιστές να μετακινούνται μέσα και έξω από τη βάση κώδικα χωρίς να καταστρέφουν ακούσια πράγματα.
 5. Τεκμηρίωση - Οι τύποι ενημερώνουν κάποιο είδος τεκμηρίωσης που μπορεί να ακολουθήσει ο μελλοντικός σας εαυτός και ότι άλλοι προγραμματιστές.

Μειονεκτήματα TypeScript

 1. Είναι κάτι επιπλέον που πρέπει να μάθετε - Είναι μια ανταλλαγή μεταξύ βραχυπρόθεσμης επιβράδυνσης και μακροπρόθεσμης βελτίωσης της αποδοτικότητας και της συντήρησης.
 2. Τα σφάλματα τύπου μπορεί να είναι ασυνεπή.
 3. Η διαμόρφωση αλλάζει δραστικά τη συμπεριφορά της.

Τύποι

Boolean

const isLoading: boolean = false;

Αριθμός

const decimal: number = 8; const binary: number = 0b110;

Σειρά

const fruit: string = "orange";

Πίνακας

Οι τύποι συστοιχιών μπορούν να γραφτούν με έναν από τους δύο ακόλουθους τρόπους:

// Most common let firstFivePrimes: number[] = [2, 3, 5, 7, 11]; // Less common. Uses generic types (more on that later) let firstFivePrimes2: Array = [2, 3, 5, 7, 11];

Tuple

Tuple types allow you to express an organised array where the type of a fixed number of elements is known. This means that you will get an error

let contact: [string, number] = ['John', 954683]; contact = ['Ana', 842903, 'extra argument'] /* Error! Type '[string, number, string]' is not assignable to type '[string, number]'. */

Any

any is compatible with any and all types in the type system, meaning that anything can be assigned to it and it can be assigned to anything. It gives you the power to opt-out of type checking.

let variable: any = 'a string'; variable = 5; variable = false; variable.someRandomMethod(); /* Okay, someRandomMethod might exist at runtime. */

Void

void is the absence of having any type at all. It is commonly used as the return type of a function that do not return a value.

function sayMyName(name: string): void { console.log(name); } sayMyName('Heisenberg');

Never

The never type represents the type of values that never occur. For instance, never is the return type of a function which will always throw an exception or not reach its end point.

// throws an exception function error(message: string): never { throw new Error(message); } // unreachable end point function continuousProcess(): never { while (true) { // ... } }

Null and Undefined

Both undefined and null actually have their own types named undefinedand null, respectively. Much like void, they’re not extremely useful on their own but they become useful when used within union types (more on that in a bit)

type someProp = string | null | undefined;

Unknown

TypeScript 3.0 introduces the unknown type which is the type-safe counterpart of any. Anything is assignable to unknown, but unknown isn’t assignable to anything but itself and any. No operations are permitted on an unknown without first asserting or narrowing to a more specific type.

type I1 = unknown & null; // null type I2 = unknown & string; // string type U1 = unknown | null; // unknown type U2 = unknown | string; // unknown

Type Alias

Type alias provides names for type annotations allowing you to use it in several places. They are created using the following syntax:

type Login = string;

Union Type

TypeScript allows us to use more than one data type for a property. This is called union type.

type Password = string | number;

Intersection Type

Intersection types are types that combine properties of all of the member types.

interface Person { name: string; age: number; } interface Worker { companyId: string; } type Employee = Person & Worker; const bestOfTheMonth: Employee = { name: 'Peter' age: 39, companyId: '123456' 

Interface

Interfaces are like a contract between you and the compiler in which you specify in a single named annotation exactly what properties to expect with its respective type annotations.

Side-note: Interfaces have zero runtime JS impact, it is used solely for type checking.

 • You may declare optionalproperties marking those with an ?, meaning that objects of the interface may or may not define these properties.
 • You may declare read onlyproperties, meaning that once a property is assigned a value, it cannot be changed.
interface ICircle { readonly id: string; center: { x: number; y: number; }, radius: number; color?: string; // Optional property } const circle1: ICircle = { id: '001', center: { x: 0 }, radius: 8, }; /* Error! Property 'y' is missing in type '{ x: number; }' but required in type '{ x: number; y: number; }'. */ const circle2: ICircle = { id: '002', center: { x: 0, y: 0 }, radius: 8, } // Okay circle2.color = '#666'; // Okay circle2.id = '003'; /* Error! Cannot assign to 'id' because it is a read-only property. */

Extending Interfaces

Interfaces can extend one or more interfaces. This makes writing interfaces flexible and reusable.

interface ICircleWithArea extends ICircle { getArea: () => number; } const circle3: ICircleWithArea = { id: '003', center: { x: 0, y: 0 }, radius: 6, color: '#fff', getArea: function () { return (this.radius ** 2) * Math.PI; }, };

Implementing an Interface

A class implementing an interface needs to strictly conform to the structure of the interface.

interface IClock { currentTime: Date; setTime(d: Date): void; } class Clock implements IClock { currentTime: Date = new Date(); setTime(d: Date) { this.currentTime = d; } constructor(h: number, m: number) { } }

Enums

An enum (or enumeration) is a way to organise a collection of related values that can be numeric or string values.

enum CardSuit { Clubs, Diamonds, Hearts, Spades } let card = CardSuit.Clubs; card = "not a card suit"; /* Error! Type '"not a card suit"' is not assignable to type 'CardSuit'. */

Under the hood, enums are number-based by default. enum values start from zero and increment by 1 for each member.

The JavaScript code generated by our previous example:

var CardSuit; (function (CardSuit) { CardSuit[CardSuit["Clubs"] = 0] = "Clubs"; CardSuit[CardSuit["Diamonds"] = 1] = "Diamonds"; CardSuit[CardSuit["Hearts"] = 2] = "Hearts"; CardSuit[CardSuit["Spades"] = 3] = "Spades"; })(CardSuit || (CardSuit = {})); /** * Which results in the following object: * { * 0: "Clubs", * 1: "Diamonds", * 2: "Hearts", * 3: "Spades", * Clubs: 0, * Diamonds: 1, * Hearts: 2, * Spades: 3 * } */

Alternatively enums can be initialised with string values which is a more readable approach.

enum SocialMedia { Facebook = 'FACEBOOK', Twitter = 'TWITTER', Instagram = 'INSTAGRAM', LinkedIn = 'LINKEDIN' }

Reverse Mapping

enum supports reverse mapping which means we can access the value of a member and also a member name from its value.

Going back to our CardSuit example:

const clubsAsNumber: number = CardSuit.Clubs; // 3 const clubsAsString: string = CardSuit[0]; // 'Clubs'

Functions

You can add types to each of the parameters and then to the function itself to add a return type.

function add(x: number, y: number): number { return x + y; }

Function Overloads

TypeScript allows you to declare function overloads. Basically, you can have multiple functions with the same name but different parameter types and return type. Consider the following example:

function padding(a: number, b?: number, c?: number, d?: any) { if (b === undefined && c === undefined && d === undefined) { b = c = d = a; } else if (c === undefined && d === undefined) { c = a; d = b; } return { top: a, right: b, bottom: c, left: d }; }

The meaning of each parameter changes based on how many parameters are passed into the function. Moreover, this function only expects one, two or four parameters. To create a function overload, you just declare the function header multiple times. The last function header is the one that is actually active within the function body but is not available to the outside world.

function padding(all: number); function padding(topAndBottom: number, leftAndRight: number); function padding(top: number, right: number, bottom: number, left: number); function padding(a: number, b?: number, c?: number, d?: number) { if (b === undefined && c === undefined && d === undefined) { b = c = d = a; } else if (c === undefined && d === undefined) { c = a; d = b; } return { top: a, right: b, bottom: c, left: d }; } padding(1); // Okay padding(1,1); // Okay padding(1,1,1,1); // Okay padding(1,1,1); /* Error! No overload expects 3 arguments, but overloads do exist that expect either 2 or 4 arguments. */

Classes

You can add types to properties and method’s arguments

class Greeter { greeting: string; constructor(message: string) { this.greeting = message; } greet(name: string) { return `Hi ${name}, ${this.greeting}`; } }

Access Modifiers

Typescript supports public,private,protected modifiers, which determine the accessibility of a class member.

 • A public member works the same as plain JavaScript members and is the default modifier.
 • A private member cannot be accessed from outside of its containing class.
 • A protected member differ from a private as it can also be accessed within deriving classes.
| Accessible on | public | protected | private | | :------------- | :----: | :-------: | :-----: | | class | yes | yes | yes | | class children | yes | yes | no | | class instance | yes | no | no |

Readonly modifier

A readonly property must be initialised at their declaration or in the constructor.

class Spider { readonly name: string; readonly numberOfLegs: number = 8; constructor (theName: string) { this.name = theName; } }

Parameter properties

Parameter properties lets you create and initialise a member in one place. They are declared by prefixing a constructor parameter with a modifier.

class Spider { readonly numberOfLegs: number = 8; constructor(readonly name: string) { } }

Abstract

The abstract keyword can be used both for classes and for abstract class methods.

 • Abstract classes cannot be directly instantiated. They are mainly for inheritance where the class which extends the abstract class must define all the abstract methods.
 • Abstract members do not contain an implementation, thus cannot be directly accessed. These members must be implemented in child classes (kinda like an interface)

Type Assertion

TypeScript allows you to override its inferred types in any way you want to. This is used when you have a better understanding of a variable type than the compiler on its own.

const friend = {}; friend.name = 'John'; // Error! Property 'name' does not exist on type '{}' interface Person { name: string; age: number; } const person = {} as Person; person.name = 'John'; // Okay

Originally the syntax for type assertion was

let person = {};

But this created an ambiguity when used in JSX. Therefore it is recommended to use as instead.

Type assertion are usually used when migrating code from JavaScript and you may know a more accurate type of the variable than what is currently assigned. But assertion can be considered harmful.

Let’s take a look at our Person interface from the previous example. Did you notice something wrong? If you noticed the missing property age, congratulations! The compiler might help you providing autocomplete for properties of Person but it will not complain if you miss any properties.

Type Inference

TypeScript infers types of variables when there is no explicit information available in the form of type annotations.

/** * Variable definitinon */ let a = "some string"; let b = 1; a = b; // Error! Type 'number' is not assignable to type 'string'. // In case of complex objects, TypeScript looks for the most common type // to infer the type of the object. const arr = [0, 1, false, true]; // (number | boolean)[] /** * Function return types */ function sum(x: number, y: number) { return x + y; // infer to return a number }

Type Compatibility

Type compatibility is based on structural typing, which relates types based solely on their members.

The basic rule for structural type is that x is compatible with y if y has at least the same members as x.

interface Person { name: string; } let x: Person; // Okay, despite not being an implementation of the Person interface let y = { name: 'John', age: 20 }; // type { name: string; age: number } x = y; // Please note that x is still of type Person. // In the following example, the compiler will show an error message as it does not // expect the property age in Person but the result will be as expected: console.log(x.age); // 20

As y has a member name: string, it matched the required properties for the Person interface, meaning that x is a subtype of y. Thus, the assignment is allowed.

Functions

Number of arguments

In a function call you need to pass in at least enough arguments, meaning that extra arguments will not cause any errors.

function consoleName(person: Person) { console.log(person.name); } consoleName({ name: 'John' }); // Okay consoleName({ name: 'John', age: 20 }); // Extra argument still Okay

Return type

The return type must contain at least enough data.

let x = () => ({name: 'John'}); let y = () => ({name: 'John', age: 20 }); x = y; // OK y = x; /* Error! Property 'age' is missing in type '{ name: string; }' but required in type '{ name: string; age: number; }' */

Type Guard

Type Guards allow you to narrow down the type of an object within a conditional block.

typeof

Using typeof in a conditional block, the compiler will know the type of a variable to be different. In the following example TypeScript understand that outside the conditional block, x might be a boolean and the function toFixed cannot be called on it.

function example(x: number | boolean) { if (typeof x === 'number') { return x.toFixed(2); } return x.toFixed(2); // Error! Property 'toFixed' does not exist on type 'boolean'. }

instanceof

class MyResponse { header = 'header example'; result = 'result example'; // ... } class MyError { header = 'header example'; message = 'message example'; // ... } function example(x: MyResponse | MyError) { if (x instanceof MyResponse) { console.log(x.message); // Error! Property 'message' does not exist on type 'MyResponse'. console.log(x.result); // Okay } else { // TypeScript knows this must be MyError console.log(x.message); // Okay console.log(x.result); // Error! Property 'result' does not exist on type 'MyError'. } }

in

The in operator checks for the existence of a property on an object.

interface Person { name: string; age: number; } const person: Person = { name: 'John', age: 28, }; const checkForName = 'name' in person; // true

Literal Types

Literals are exact values that are JavaScript primitives. They can be combined in a type union to create useful abstractions.

type Orientation = 'landscape' | 'portrait'; function changeOrientation(x: Orientation) { // ... } changeOrientation('portrait'); // Okay changeOrientation('vertical'); /* Error! Argument of type '"vertical"' is not assignable to parameter of type 'Orientation'. */

Conditional Types

A conditional type describes a type relationship test and selects one of two possible types, depending on the outcome of that test.

type X = A extends B ? C : D;

This means that if type A is assignable to type B, then X is the same type as C. Otherwise X is the same as type D;

Generic Types

Generic type is a type that must include or reference another type in order to be complete. It enforce meaningful constraints between various variables.

In the following example a function returns an array of whatever type you pass in.

function reverse(items: T[]): T[] { return items.reverse(); } reverse([1, 2, 3]); // number[] reverse([0, true]); // (number | boolean)[]

keyof

The keyof operator queries the set of keys for a given type.

interface Person { name: string; age: number; } type PersonKeys = keyof Person; // 'name' | 'age'

Mapped Types

Mapped Types allow you to create new types from existing ones by mapping over property types. Each property of the existing type is transformed according to a rule that you specify.

Partial

type Partial = { [P in keyof T]?: T[P]; }
 • The generic Partial type is defined with a single type parameter T.
 • keyof T represents the union of all property names of T as string literal types.
 • [P in keyof T]?: T[P] denotes that the type of each property P of type T should be optional and transformed to T[P].
 • T[P] represents the type of the property P of the type T.

Readonly

As we have covered in the Interface section, TypeScript allows you to create readonly properties. There is a Readonly type that takes a type T and sets all of its properties as readonly.

type Readonly = { readonly [P in keyof T]: T[P]; };

Exclude

Exclude allows you to remove certain types from another type. Excludefrom T anything that is assignable to T.

/** * type Exclude = T extends U ? never : T; */ type User = { _id: number; name: string; email: string; created: number; }; type UserNoMeta = Exclude

Pick

Pick allows you to pick certain types from another type. Pick from Tanything that is assignable to T.

/** * type Pick = { * [P in K]: T[P]; * }; */ type UserNoMeta = Pick

infer

You can use the infer keyword to infer a type variable within the extendsclause of a conditional type. Such inferred type variable can only be used in the true branch of the conditional type.

ReturnType

Gets the return type of a function.

/** * Original TypeScript's ReturnType * type ReturnType any> = T extends (...args: any) => infer R ? R : any; */ type MyReturnType = T extends (...args: any) => infer R ? R : any; type TypeFromInfer = MyReturnType number>; // number type TypeFromFallback = MyReturnType; // any

Let’s break down MyReturnType:

 • The return type of T is …
 • First of all, is T a function?
 • If so, then the type resolves to the inferred return type R.
 • Otherwise the type resolves to any.

References & Useful Links

//basarat.gitbooks.io/typescript/

//www.typescriptlang.org/docs/home.html

//www.tutorialsteacher.com/typescript

//github.com/dzharii/awesome-typescript

//github.com/typescript-cheatsheets/react-typescript-cheatsheet

Προκειμένου να μελετήσω και να δοκιμάσω το TypeScript έχω δημιουργήσει μια απλή εφαρμογή CurrencyConverter χρησιμοποιώντας TS και React-Native με αγκίστρια. Μπορείτε να δείτε αυτό το έργο εδώ.

Ευχαριστώ και συγχαρητήρια που διαβάσατε μέχρι αυτό το σημείο! Εάν έχετε σκέψεις σχετικά με αυτό, μη διστάσετε να αφήσετε ένα σχόλιο.

Μπορείτε να με βρείτε στο Twitter.