Γράφοντας επεκτάσιμη αρχιτεκτονική για Nodejs

Η σύνταξη λογικής backend για οποιοδήποτε έργο αυτές τις μέρες είναι πολύ εύκολη, χάρη στην πλήρη στοίβα JavaScript. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα με την εισαγωγή δεκάδων πλαισίων τόσο για την υλοποίηση από πλευράς πελάτη όσο και διακομιστή.

Ένα από τα πιο δημοφιλή πλαίσια Node.js είναι το Express.js. Προσφέρει μια εύκολη προσέγγιση για την κατασκευή εφαρμογών σε διαφορετικές κλίμακες. Ωστόσο, καθώς ένα έργο μεγαλώνει, γίνεται δύσκολο να κλιμακωθεί σε κάποιο σημείο.

Πολλοί προγραμματιστές τείνουν να προσθέτουν νέα αρχεία διαδρομής και μοντέλα για νέες υπηρεσίες και τελικά σημεία API. Αυτή η προσέγγιση λειτουργεί, αλλά δυσκολεύει πραγματικά τους μελλοντικούς μηχανικούς να κλιμακώσουν και να προσθέσουν νέες υπηρεσίες.

Σε αυτό το blog θα δημιουργήσω ένα σύστημα σύνδεσης και εγγραφής που χρησιμοποιεί έλεγχο ταυτότητας JWT με επεκτάσιμη αρχιτεκτονική. Για όσους προτιμούν να μπει στον κώδικα, προχωρήστε και κλωνοποιήστε αυτό το αποθετήριο.

Θα υπάρχουν τέσσερα μέρη σε αυτό το ιστολόγιο.

 1. Βασική ρύθμιση αρχιτεκτονικής
 2. Εγγραφή
 3. Σύνδεση
 4. Ταμπλό

Αυτό το ιστολόγιο προϋποθέτει ότι έχετε ήδη εγκαταστήσει το Node.js στο σύστημά σας. Ας δούμε το πρώτο βήμα - βασική αρχιτεκτονική ρύθμιση.

Βασική ρύθμιση αρχιτεκτονικής

Πρώτα πράγματα πρώτα, δημιουργήστε έναν νέο κατάλογο στο σύστημα αρχείων σας και καλέστε τον auth(ή οτιδήποτε άλλο σας αρέσει).

mkdir auth

Τώρα cdσε αυτόν τον κατάλογο και δημιουργήστε ένα αρχείο package.json. Προσθέστε τις παρακάτω γραμμές σε αυτό.

{ "name": "auth", "version": "0.0.0", "private": true, "main": "index.js", "scripts": { "start": "node index.js" }, "dependencies": { "bcrypt": "latest", "body-parser": "^1.18.2", "cookie-parser": "~1.4.3", "express": "~4.15.5", "jsonwebtoken": "^8.1.1", "mongoose": "^5.0.3", "lodash": "^4.17.11", "morgan": "^1.9.0", "passport": "^0.4.0", "passport-jwt": "^3.0.1", "serve-favicon": "~2.4.5" } }

Το πιο σημαντικό μέρος του παραπάνω αρχείου είναι η dependenciesιδιότητα. Αυτές είναι οι εξαρτήσεις που απαιτούνται για το έργο. Θα χρησιμοποιηθούν ως middleware αργότερα σε αυτό το blog.

Τώρα προχωρήστε και εκτελέστε την παρακάτω εντολή για να εγκαταστήσετε όλες αυτές τις εξαρτήσεις. Ίσως χρειαστεί να περιμένετε λίγα δευτερόλεπτα.

npm install

Μόλις εγκαταστήσει όλες τις παραπάνω εξαρτήσεις, προχωρήστε και δημιουργήστε ένα index.jsαρχείο στον ριζικό σας φάκελο, όπως παρακάτω:

touch index.js

Αυτό το συγκεκριμένο αρχείο είναι υπεύθυνο μόνο για την εκκίνηση του διακομιστή. Για να το κάνετε αυτό, προσθέστε τον παρακάτω κώδικα σε αυτό:

'use strict';
const server = require('./server')();const config = require('./configs');const db = require('./configs/db');
server.create(config, db);server.start();

Όπως μπορείτε να δείτε, αυτό το αρχείο απαιτεί τρία αρχεία:

 1. υπηρέτης
 2. διαμόρφωση
 3. db

Θα τα δημιουργήσουμε στη συνέχεια.

Ο παραπάνω κωδικός καλεί στη συνέχεια τη createμέθοδο στη μονάδα διακομιστή. Τέλος, καλεί τη startμέθοδο, η οποία ξεκινά τον διακομιστή.

1. Δημιουργήστε το serverφάκελο

mkdir server

Μόλις τελειώσετε, cdσε αυτόν τον φάκελο και δημιουργήστε ένα άλλο index.jsαρχείο.

touch index.js

Τώρα προσθέστε τον παρακάτω κώδικα σε αυτό το αρχείο:

'use strict';
const express = require('express');const bodyParser = require('body-parser');const logger = require('morgan');const mongoose = require('mongoose');const passport = require('passport');const cookieParser = require('cookie-parser');
module.exports = function() { let server = express(), create, start;
 create = function(config, db) { let routes = require('./routes');
 // Server settings server.set('env', config.env); server.set('port', config.port); server.set('hostname', config.hostname);
 // Returns middleware that parses json server.use(bodyParser.json()); server.use(bodyParser.urlencoded({ extended: false })); server.use(cookieParser()); server.use(logger('dev')); server.use(passport.initialize()); mongoose.connect(db.database); require('../configs/passport')(passport);
 // Set up routes routes.init(server); };
 start = function() { let hostname = server.get('hostname'), port = server.get('port');
 server.listen(port, function () { console.log('Express server listening on - //' + hostname + ':' + port); }); };
 return { create: create, start: start };};

Σε αυτό το αρχείο, απαιτούμε πρώτα όλες τις εξαρτήσεις που απαιτούνται για αυτό το έργο. Σημειώστε ότι μπορούν να προστεθούν περισσότερες εξαρτήσεις σε αυτό το αρχείο όποτε απαιτείται.

Στη συνέχεια εξάγουμε μια ανώνυμη συνάρτηση από αυτήν τη λειτουργική μονάδα χρησιμοποιώντας module.exports. Μέσα από αυτή τη λειτουργία, δημιουργούν τρεις μεταβλητές: server, createκαι start.

Η serverμεταβλητή είναι για τον διακομιστή Express.js. Λοιπόν, καλέστε τη express()συνάρτηση και αντιστοιχίστε την server. Θα εκχωρήσουμε ανώνυμες συναρτήσεις στις μεταβλητές createκαι start.

Τώρα, είναι καιρός να γράψετε μια createσυνάρτηση με δύο παραμέτρους: configκαι db.

Στη συνέχεια, ορίστε μερικές ρυθμίσεις διακομιστή χρησιμοποιώντας τη λειτουργία server.use () δηλ. Env, port και όνομα κεντρικού υπολογιστή. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε cookieParser, bodyParser, logger and passportμεσαίες συσκευές. Στη συνέχεια, συνδεθείτε στη mongooseβάση δεδομένων και, τέλος, απαιτήστε το αρχείο διαμόρφωσης διαβατηρίου και καλέστε το με το απαιτούμενο διαβατήριο.

Το Passport middleware χρησιμοποιείται για έλεγχο ταυτότητας, το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε αργότερα σε αυτό το ιστολόγιο. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με αυτό κάντε κλικ εδώ.

Τώρα ήρθε η ώρα για τα τελικά σημεία του API, δηλαδή τις διαδρομές. Απλώς καλέστε τη initλειτουργία στις διαδρομές και περάστε serverσε αυτό.

Στη συνέχεια, γράψτε τη startσυνάρτηση. Ρυθμίστε hostnameκαι portξεκινήστε το διακομιστή με την listenεντολή μέσα σε αυτήν τη λειτουργία.

Στη συνέχεια, επιστρέψτε createκαι τα δύο και τις startλειτουργίες για να τα καταστήσετε διαθέσιμα για χρήση από άλλες ενότητες.

2. Δημιουργήστε το φάκελο config

At the root level, create a configs folder:

mkdir configs

cd into that folder and create an index.js file:

touch index.js

Add the below code to the index.js file:

'use strict';
const _ = require('lodash');const env = process.env.NODE_ENV || 'local';const envConfig = require('./' + env);
let defaultConfig = { env: env};
module.exports = _.merge(defaultConfig, envConfig);

Now create a local.js file:

touch local.js

Open it, and add the code below:

'use strict';
let localConfig = { hostname: 'localhost', port: 3000};
module.exports = localConfig;

This one’s simple too. We are creating a localConfig object and adding a few properties such as hostname and port. Then export it to use it like we are doing in the ./index.js file.

3. Now create a database

touch db.js

Open db.js in your favourite editor and paste the below code into it.

module.exports = { 'secret': 'putsomethingsecretehere', 'database': 'mongodb://127.0.0.1:27017/formediumblog'};

We are exporting a JavaScript object with properties secret and database. These are used to connect with a MongoDB database using middleware called mongoose.

Building the app

Now we are done with basic setup of our project, time for the fun stuff!

cd into the server folder and create the following folders:

mkdir controllers models routes services

First, we will cover the routes folder. This folder is used to add all the end points that are available for client side use. First of all go ahead and create the index.js file first inside the routes folder.

touch index.js

And put the below code into this file:

'use strict';
const apiRoute = require('./apis');
function init(server) { server.get('*', function (req, res, next) { console.log('Request was made to: ' + req.originalUrl); return next(); });
 server.use('/api', apiRoute);}
module.exports = { init: init};

First, require the apiRoute folder which we are going to create next. This folder will contain another folder with the version number of the API i.e. v1 .

Second create an init function. We are calling this function from the server/index.js file inside the create function at the bottom and passing server as a parameter. It simply gets all the routes and returns the next callback function.

Then use the apiRoute that we are requiring above. Finally, export the init function to make this function available in the rest of the project.

Now go ahead create an apis folder. Inside that folder create a file index.js .

mkdir apistouch index.js

Paste the below code into the index.js file.

'use strict';
const express = require('express');const v1ApiController = require('./v1');
let router = express.Router();
router.use('/v1', v1ApiController);
module.exports = router;

This file requires express and the api version folder i.e. v1. Then create the router and make /v1 end point using router.use() method. Finally export the router.

It’s time to create apis/v1.js file. Paste the below code inside the v1.js file:

'use strict';
const registerController = require('../../controllers/apis/register');const express = require('express');
let router = express.Router();
router.use('/register', registerController);
module.exports = router;

We need to register the controller and express.js and create a router. Then we need to expose register API endpoints for client side use. Finally, we must export the router from this module.

This is the file that we are going to keep modifying. We will require more controllers here when we create them.

Now we are done with the routes folder, and it is time for the controllers folder. Go ahead and CD into that folder and create a folder apis .

mkdir apis

Now that we have the apis folder inside controllers, we are going to create the following three controllers and their respective services.

 1. Basic Architecture Setup
 2. Registration
 3. Login
 4. Dashboard

First up is the registerController. Go ahead and create the below file.

touch register.js

Open this file in your favourite editor and paste the below code into it:

'use strict';
const express = require('express');const registerService = require('../../services/authentication/register');
let router = express.Router();
router.post('/', registerService.registerUser);
module.exports = router;

First it is requiring express.js and the register service (which we are going to write later). Then create a router using the express.Router() method and make a post request to the '/' path. Then call the registerUser method on registerService (which we are going to write later). Finally, export the router from this module.

Now we need to require this controller inside the routes/apis/v1.js file which we already did.

Now registering the controller is done. It is time to get to the services folder. CD into that folder and create an authentication folder. First things first, cd into authentication and create a register.js file.

touch register.js

Then open the register.js file and paste the below code into it:

'use strict';
const express = require('express');const User = require('../../models/User');
const httpMessages = { onValidationError: { success: false, message: 'Please enter email and password.' }, onUserSaveError: { success: false, message: 'That email address already exists.' }, onUserSaveSuccess: { success: true, message: 'Successfully created new user.' }}
// Register new usersfunction registerUser(request, response) { let { email, password } = request.body;
 if (!email || !password) { response.json(httpMessages.onValidationError); } else { let newUser = new User({ email: email, password: password });
 // Attempt to save the user newUser.save(error => { if (error) { return response.json(httpMessages.onUserSaveError); } response.json(httpMessages.onUserSaveSuccess); }); }}
module.exports = { registerUser: registerUser};

In the register service, first we are requiring expressjs and User model. Then we are creating a JavaScript object i.e. httpMessages which is basically a list of all the messages we are going to send to clients via the api when the client sends the request.

Then the function registerUser which actually performs the registration process. Before saving the user there is a check if the user provided their email and password. If they did then create a newUser using the new keyword with the provided email and password.

Then simply call the save function on newUser to save that user in the database and send the appropriate response using response.json.

Finally export this function using module.exports to make use of it in the rest of the project. We are using this inside the controllers/register.js file.

Before testing this to see if it works, first we need to create a User model. Go ahead create a file User.js inside the models folder.

touch User.js

And paste this code into the above file:

const mongoose = require('mongoose');const bcrypt = require('bcrypt');
const UserSchema = new mongoose.Schema({ email: { type: String, lowercase: true, unique: true, required: true }, password: { type: String, required: true }, role: { type: String, enum: ['Client', 'Manager', 'Admin'], default: 'Client' }});
UserSchema.pre('save', function(next) { let user = this;
 if (this.isModified('password') || this.isNew) { bcrypt.genSalt(10, (err, salt) => { if (err) { console.log(err); return next(err); }
 bcrypt.hash(user.password, salt, (err, hash) => { if (err) { console.log(err); return next(err); }
 user.password = hash; next(); }); }); } else { return next(); }});
// Create method to compare password input to password saved in databaseUserSchema.methods.comparePassword = function(pw, cb) { bcrypt.compare(pw, this.password, function(err, isMatch) { if (err) { return cb(err); }
 cb(null, isMatch); });};
module.exports = mongoose.model('User', UserSchema);

First of all require the mongoose and bcrypt modules. Mongoose is used to create mongodb schema whereas bcrypt is used to encrypt passwords before storing them into the database.

Create UserSchema with email, password and role properties. Then before saving the user, perform some checks before hashing the password.

The final function is to compare the passwords. It compares the user’s password with the hashed password in the database.

Now in order to test this code, open postman (if you haven’t installed postman go ahead install it from here). Open postman and enter the below url:

//localhost:3000/api/v1/register

Select POST as the request, choose the body tab and form-urlencoded and enter the email and password. Press the send button and you should see the below success message.

Now the register part is done.

 1. Basic Architecture Setup
 2. Register
 3. Login
 4. Dashboard

It is time to focus on login. Create a login.js file inside the controllers folder.

touch login.js

Now open it and paste the below code:

'use strict';
const express = require('express');const loginService = require('../../services/authentication/login');
let router = express.Router();
router.post('/', loginService.loginUser);
module.exports = router;

Again it’s simple and the same as the register module: after importing express.js and loginService we are creating the router and make a post request to the root path '/' with the loginUser callback function on loginService . Finally export the router.

It’s time to require loginController in the routes/apis/v1.js file. Your v1.js file should look like the below now.

'use strict';
const registerController = require('../../controllers/apis/register');const loginController = require('../../controllers/apis/login');
const express = require('express');
let router = express.Router();
router.use('/register', registerController);router.use('/login', loginController);
module.exports = router;

Now for the login service, create a login.js file inside services/authentication/:

touch login.js

And paste the below code into this file:

'use strict';
const express = require('express');const apiRoutes = express.Router();
const jwt = require('jsonwebtoken');const passport = require('passport');const db = require('../../../configs/db');
const User = require('../../models/User');
const httpResponse = { onUserNotFound: { success: false, message: 'User not found.' }, onAuthenticationFail: { success: false, message: 'Passwords did not match.' }}
function loginUser(request, response) { let { email, password } = request.body;
User.findOne({ email: email }, function(error, user) { if (error) throw error;
 if (!user) { return response.send(httpResponse.onUserNotFound); }
 // Check if password matches user.comparePassword(password, function(error, isMatch) { if (isMatch && !error) { var token = jwt.sign(user.toJSON(), db.secret, { expiresIn: 10080 });
 return response.json({ success: true, token: 'JWT ' + token }); }
 response.send(httpResponse.onAuthenticationFail); }); });};
module.exports = { loginUser: loginUser};

First require some necessary modules such as: express.js, jsonwebtoken, passport, db and User model. Create a JavaScript object that has a list of messages to be sent to the client side when the http request is made to this service.

Create a loginUser function, and inside that create a couple of variables i.e. email and password, and assign the email and password sent by the user to these variables which are in request.body.

Then use the findOne() method on the User model to find a use based on the email sent from the client by the user. The callback function of findOne() accepts 2 parameters, error and user. First check if the above findOne() method throws any error — if it does then throw an error.

Then perform a check: if no user is found, then send the proper response with a message from the list of messages that we declared above in this module.

Then compare the password that the user sent with the one in the database using the compare function we wrote in the User model earlier in this blog.

If the password matches and it does not return an error, then we create a token using the jsonwebtoken module and return that token using json.response() to the client. Otherwise we send an authenticationFail message.

Finally export the loginUser function with exports.module so that we can use it in our controllers and anywhere else.

It’s time to test login functionality. Go back to postman and this time replace register with login as the api end point in the url. Enter the email and password and press the send button. You should be able to receive a token. Go ahead and copy that to the clipboard because you will use it later to access the dashboard.

 1. Basic Architecture Setup
 2. Register
 3. Login
 4. Dashboard

Now it’s time for the dashboard.js file. Create dashboard.js file insidecontrollers folder.

touch dashboard.js

And open it and paste the below code:

'use strict';
const passport = require('passport');const express = require('express');const dashboardService = require('../../services/dashboard/dashboard');
let router = express.Router();
router.get('/', passport.authenticate('jwt', { session: false }), dashboardService.getDashboard);
module.exports = router;

This controller is different in the sense that it requires authenticated access. That is, only a logged-in user can access the dashboard service and make different http requests.

For that reason we are also importing passport, and for the get request we are using the passport.authenticate() function to getDashboard service.

Again we need to require dashboardController in the routes/apis/v1.js file. Your v1.js file should look like the below:

'use strict';
const registerController = require('../../controllers/apis/register');const loginController = require('../../controllers/apis/login');const dashboardController = require('../../controllers/apis/dashboard');
const express = require('express');
let router = express.Router();
router.use('/register', registerController);router.use('/login', loginController);router.use('/dashboard', dashboardController);
module.exports = router;

Now that dashboardController is available to be used for client side requests, it’s time to create its respective service. Go to the services folder and create a dashboard folder inside it. Create a dashboard.js file and put the below code inside this file.

'use strict';
function getDashboard(request, response) { response.json('This is from dashboard');}
module.exports = { getDashboard: getDashboard}

No fancy stuff going on. For demonstration purposes, I am simply responding with a text message This is from dashboard. Then export this method to be used in its respective controller which we already accomplished.

Τώρα είναι ώρα δοκιμής. Ανοίξτε τον ταχυδρόμο και αλλάξτε το τελικό σημείο της διεύθυνσης URL στον πίνακα ελέγχου. Κάντε κλικ στην καρτέλα κεφαλίδες και προσθέστε Authorizationκαι επικολλήστε το JTW που αντιγράφηκε στο προηγούμενο βήμα όταν συνδεθήκατε.

Θα πρέπει να δείτε το μήνυμα This is from dashboardως απάντηση.

Όπως μπορείτε να δείτε, όταν κάνουμε μια νέα υπηρεσία χρειαζόμαστε έναν ελεγκτή για αυτήν και μπορούμε να συνεχίσουμε να προσθέτουμε νέες υπηρεσίες στην αρχιτεκτονική. Εάν θέλετε να αλλάξετε την έκδοση του API και να διατηρήσετε την τρέχουσα, απλώς προσθέστε ένα νέο v2.jsαρχείο και ανακατευθύνετε όλα τα αιτήματα σε αυτό το τελικό σημείο. Αυτό είναι ένα απλό παράδειγμα.

Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το blog και να σας δω την επόμενη φορά.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Εάν θέλετε να εφαρμόσετε την πλευρά του πελάτη του, κάντε κλικ εδώ όπου χρησιμοποίησα το react.js για έλεγχο ταυτότητας με αυτόν τον διακομιστή.