Πώς να χρησιμοποιήσετε τη δρομολόγηση στο Vue.js για να δημιουργήσετε μια καλύτερη εμπειρία χρήστη

Το Vue.js είναι ένα υπέροχο πλαίσιο JavaScript που δημιουργήθηκε από τον Evan You. Χρησιμοποιείται για τη δημιουργία μεμονωμένων εφαρμογών ιστοσελίδων και ευέλικτων στοιχείων και είναι μια από τις πιο απαιτούμενες δεξιότητες στην ανάπτυξη του Web Front End. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το Vue.js εδώ.

Το Vue.js παρέχει πολλές δυνατότητες που σας επιτρέπουν να δημιουργήσετε επαναχρησιμοποιήσιμα στοιχεία ιστού. Η δρομολόγηση είναι μία από αυτές τις μεθόδους. Επιτρέπει στον χρήστη να εναλλάσσεται μεταξύ σελίδων χωρίς να ανανεώνει τη σελίδα. Αυτό είναι που κάνει την πλοήγηση εύκολη και πραγματικά ωραία στις εφαρμογές ιστού σας.

Έτσι, σε αυτό το άρθρο, θα εξηγήσω πώς λειτουργούν οι δρομολογητές Vue.js δημιουργώντας ένα πρότυπο Vue ως παράδειγμα.

Ξεκινώντας

Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με το έργο Vue.js Route r εγκαθιστώντας και δημιουργώντας ένα νέο έργο Vue.js. Πρέπει να έχουμε εγκατεστημένο το Node.js. Θα χρησιμοποιήσουμε το vue-cli για να δημιουργήσουμε ένα νέο έργο Vue.js. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

Πληκτρολογήστε τον ακόλουθο κωδικό στο τερματικό σας και εκτελέστε:

vue init webpack vue-router
//cd vue-router//npm run dev

Περιήγηση στο // localhost: 8080

Ανοίξτε την εφαρμογή στο πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου. Μέσα στο φάκελο στοιχείων, ανοίξτε το HellowWorld.vueαρχείο και ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 • Μετονομασία HellowWorld.vueσε home.vue. Καταργήστε όλο τον κωδικό και αντικαταστήστε τον με αυτό:

Home

export default { name: 'home', data () { return { msg: 'Welcome to Your Vue.js App' } }}
 • Μεταβείτε στο φάκελο index.jsτου δρομολογητή και αντικαταστήστε το HelloWorldμε home:
import Vue from 'vue'import Router from 'vue-router'import home from '@/components/home'
Vue.use(Router)
export default new Router({ routes: [ { path: '/', name: 'home', component: home } ]})

Το App.vueαρχείο πρέπει να έχει την εξής μορφή:

export default { name: 'App'}
#app { }

Και τώρα ας γράψουμε τον κωδικό μας!

Τώρα πρόκειται να προσθέσουμε ένα πρότυπο Bootswatch. Μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε πρότυπο θέλετε. Θα επιλέξω Cosmo. Κάντε κλικ στο Ctrl + U για να δείτε την πηγή του κώδικα και απλώς αντιγράψτε το Navbar(χρειαζόμαστε μόνο το navbar). Επικολλήστε αυτόν τον κώδικα στο App.vueσυστατικό.

Εδώ είμαστε ?

Στη συνέχεια, είμαστε Θα δημιουργήσουμε τρία άλλα στοιχεία: Blog, Servicesκαι Contact.

Μέσα στο φάκελο στοιχείων, δημιουργήστε νέο αρχείο, ονομάστε το blog.vueκαι ωθήστε αυτόν τον κώδικα σε αυτόν:

{{blog}}

export default{ name:'blog', data (){ return{ title:'Blog' } } }

Εάν θέλετε να κάνετε το ίδιο πράγμα για την υπηρεσία και το στοιχείο επαφής, πρέπει να έχετε αυτά τα αρχεία στο φάκελο στοιχείων:

 • home.vue
 • blog.vue
 • services.vue
 • contact.vue

Διαμόρφωση δρομολογητών

Τώρα μετά τη δημιουργία αυτών των τεσσάρων στοιχείων, πρέπει να ρυθμίσουμε τους δρομολογητές έτσι ώστε να μπορούμε να περιηγηθούμε μεταξύ των στοιχείων.

Πώς μπορούμε λοιπόν να πλοηγηθούμε σε κάθε στοιχείο χρησιμοποιώντας τους δρομολογητές;

Πρέπει να μάθουμε τους κανόνες δρομολόγησης. Τώρα, πρέπει να κάνουμε κάποιες τροποποιήσεις μέσα στο φάκελο του δρομολογητή, τόσο ανοιχτόindex.js

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

 • Πρώτα εισαγάγετε τα στοιχεία σας στο index.js. Εισαγάγετε όλα τα στοιχεία χρησιμοποιώντας τη importμέθοδο.
import home from '@/components/home'import blog from '@/components/blog'import services from '@/components/services'import contact from '@/components/contact'
 • Δεύτερη μονάδα εισαγωγής Vue και δρομολογητή από τη μονάδα vue-router:
import Vue from 'vue'import Router from 'vue-router'
// use routerVue.use(Router)

Εάν έχετε εγκαταστήσει το Vue με το vue-cli, θα έχετε την μονάδα vue-router που εισάγεται από προεπιλογή.

 • Τέλος, μέσα στο φάκελο του δρομολογητή, πρέπει να ρυθμίσουμε τους δρομολογητές ώστε να λειτουργούν. Η μέθοδος του δρομολογητή παίρνει μια σειρά αντικειμένων που με τη σειρά της παίρνει τις ιδιότητες κάθε στοιχείου:
export default new Router({ routes: [ { path: '/', name: 'home', component: home }, { path: '/blog', name: 'blog', component: blog }, { path: '/services', name: 'services', component: services }, { path: '/contact', name: 'contact', component: contact } ]})
 • path : η διαδρομή του στοιχείου
 • name: το όνομα του στοιχείου
 • component : η προβολή του στοιχείου

Για να ορίσετε οποιοδήποτε στοιχείο το προεπιλεγμένο στοιχείο, ορίστε κάθετο ('/') στην ιδιότητα διαδρομής:

path:'/'

In our example, we set the home page as the default page. Now, when you open the the project in the browser, the first page that will appear is the home page.

{path:'/',name:'home',component:home}

The vue-router has more advanced parameters and methods, but we are not jumping into this section at this point.

This is the list of properties and methods that you can use with vue-router:

 • Nested routers
 • Named view
 • Redirect and Alias
 • Navigation Guard
 • Router instance

Now you can browse to any components by typing the name of the component!

router-link

Now we are going to set up the navigation through the Navbar that we created usingthe router-link element.

To do that, we should replace the </a> element by &lt;/router/link> like this:

 • Blog
 • Services
 • contact
 • The router-link takes the to='path' attribute that takes the path of the component as a value.

  Router-view

  You will find the ew> tag i n the App.vue file. It’s basically the view where the components are rendered. It’s like the main div that contains all the components, and it returns the component that match the current route. We will di scuss route-view in the next part when we use the animation transition .

  Using the parameters inside the routers

  At this point, we will use parameters to navigate to specific components. The parameters make the routing dynamic.

  To work with parameters, we are gonna create a list of products and an array of data. When you click on the link of any product, it will take us to the page details through a parameter.

  In this situation, we are not going to use a database or API to retrieve the products’ data. So what we have to do is create an Array of products that will act as a database.

  Inside the home.vue component, put the Array within the data() method just like this:

  export default { name: 'home', data () { return { title: 'Home', products:[ { productTitle:"ABCN", image : require('../assets/images/product1.png'), productId:1 }, { productTitle:"KARMA", image : require('../assets/images/product2.png'), productId:2 }, { productTitle:"Tino", image : require('../assets/images/product3.png'), productId:3 }, { productTitle:"EFG", image : require('../assets/images/product4.png'), productId:4 }, { productTitle:"MLI", image : require('../assets/images/product5.png'), productId:5 }, { productTitle:"Banans", image : require('../assets/images/product6.png'), productId:6 } ] } }}

  Then fetch and loop into the Products Array using the v-for directive .

  {{data.productTitle}}

  The result:

  To navigate to the details component, we first have to add a click event:

  {{data.productTitle}}

  Then add methods:

  methods:{ goTodetail() { this.$router.push({name:'details'}) }

  If you click the title, it will return undefined because we haven’t created the details component yet. So let’s create one:

  details.vue

  {{title}}

  export default{ name:'details', data(){ return{ title:"details" } } }

  Now we can navigate without getting an error ?

  Now how can we browse to the details page and get the matched data if we don’t have a database?

  We are going to use the same products array in the details component. So we can mach the id that comes from the URL:

  products:[ { productTitle:"ABCN", image : require('../assets/images/product1.png'), productId:1 }, { productTitle:"KARMA", image : require('../assets/images/product2.png'), productId:2 }, { productTitle:"Tino", image : require('../assets/images/product3.png'), productId:3 }, { productTitle:"EFG", image : require('../assets/images/product4.png'), productId:4 }, { productTitle:"MLI", image : require('../assets/images/product5.png'), productId:5 }, { productTitle:"Banans", image : require('../assets/images/product6.png'), productId:6 } ]

  First we have to set the id to the goTodetail() method as a parameter:

  {{data.productTitle}}

  Then add a second parameter to the router method.

  The $router method takes two parameters: first, the name of the component we want to navigate to, and second, the id parameter (or any other parameter).

  this.$router.push({name:'details',params:{Pid:proId}})

  Add Pid as the parameter in index.js inside the router folder:

  { path: '/details/:Pid', name: 'details', component: details }

  home.vue

  methods:{ goTodetail(prodId) { this.$router.push({name:'details',params:{Pid:proId}}) } }

  To get the matched parameter, use this line of code:

  this.$route.params.Pid

  details.vue

  the product id is :{{this.$route.params.Pid}}

  Then loop through the products array indetalils.vue and check the object that matchs the parameter Pid and return its data:

  {{product.productTitle}}

  ///export default{ name:'details', data(){ return{ proId:this.$route.params.Pid, title:"details" }}

  You see now that when we click any product’s link it get us to that product!

  detail.vue component:

  {{product.productTitle}}

  export default{ name:'details', data(){ return{ proId:this.$route.params.Pid, title:"details", products:[ { productTitle:"ABCN", image : require('../assets/images/product1.png'), productId:1 }, { productTitle:"KARMA", image : require('../assets/images/product2.png'), productId:2 }, { productTitle:"Tino", image : require('../assets/images/product3.png'), productId:3 }, { productTitle:"EFG", image : require('../assets/images/product4.png'), productId:4 }, { productTitle:"MLI", image : require('../assets/images/product5.png'), productId:5 }, { productTitle:"Banans", image : require('../assets/images/product6.png'), productId:6 } ] } } }

  The transition

  In this part, we are going to add an animation transition to the animated component. We will animate the transition of the components. It makes the navigation awesome, and it creates a better UX and UI.

  To make an animation transition, put the “” inside the “” tag and give it a name of class.

  App.vue

  To animate the transition of the component when it enters the view, add enter-activeto the name given to the transition tag. Then addleave-activeand then give it the CSS transition properties just like this:

  .moveInUp-enter-active{ opacity: 0; transition: opacity 1s ease-in;}

  Using CSS3 animation

  Now we are gonna animate using @keyframes in CSS3.

  When the component enters the view, add a fade effect to the view.

  .moveInUp-enter-active{ animation: fadeIn 1s ease-in;}@keyframes fadeIn{ 0%{ opacity: 0; } 50%{ opacity: 0.5; } 100%{ opacity: 1; }}

  Add another fade effect when the component leaves the view.

  Now we’re going to make the component move in and up when it leaves the view.

  .moveInUp-leave-active{ animation: moveInUp .3s ease-in;}@keyframes moveInUp{ 0%{ transform: translateY(0); } 100%{ transform: translateY(-400px); }}

  Now you can create you own animations and transitions for your components.

  That’s it — we are done ! ?

  You can Download the Source code here .

  Wrapping up

  Routing in Vue.js makes your app pretty awesome when it come to navigation. It give it that energy of the single page web application, and it creates a better user experience.

  By the way…

  If you want to learn Bootstrap 4, check out my class on Skillshare with this referral link and get 2 free months access to 20,000 classes.

  Originally published on zeolearn.com

  Subscribe to this mailList to learn more about Front End topics, and Follow me on Twitter.

  By the way, I’ve recently worked with a strong group of software engineers for one of my mobile applications. The organization was great, and the product was delivered very quickly, much faster than other firms and freelancers I’ve worked with, and I think I can honestly recommend them for other projects out there. Shoot me an email if you want to get in touch — [email protected].